Corporate performance management (CPM) and its use in practice

Thesis title: Kritické faktory implementace Corporate Performance Management (CPM)
Author: Gřešák, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Perušič, Boris
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá novým manažerským přístupem k řízení výkonnosti firem zvaným Corporate performance management (CPM). Popisuje koncept tohoto přístupu pro řízení a podporu rozhodování, jeho předpoklady, kostru, komponenty, vztah k business intelligence a souvisejícím metodikám. Zvláštní pozornost je věnována klíčovým ukazatelům výkonnosti (tzv. KPI), jejich charakteristikám, členění, způsobu výběru a postupům implementace. Teoretická část práce je zaměřena na sestavení metodiky, podle které lze implementovat CPM ve finančním sektoru s důrazem na kritické faktory úspěšnosti celého projektu. Hlavní části metodiky se věnují výběru správných metrik, úspěchu projektu jako celku a tvorbě efektivních reportů. V praktické části práce je nejprve představen projekt KPI 2008, který probíhal v Komerční bance. Následně je tento projekt konfrontován s teoretickými přístupy, definovanými v předchozí části práce. Na základě výsledků je pak celý projekt zhodnocen a navržena doporučení pro další vývoj projektu. Hlavním přínosem této práce je vytvoření již zmíněné metodiky pro řízení a správný průběh projektu implementace klíčových ukazatelů výkonnosti. Práce je užitečná nejen z hlediska KPI samotných, ale i pro manažery, kteří se chtějí více dozvědět o řízení výkonnosti firem (CPM) obecně.
Keywords: měření výkonnosti podniků; řízení výkonnosti firem; Corporate performance management; business intelligence; key performance indicators; business performance management; klíčové ukazatele výkonnosti
Thesis title: Corporate performance management (CPM) and its use in practice
Author: Gřešák, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Perušič, Boris
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis addresses a new management approach - "Corporate Performance Management" (CPM). It sets forth the concept of this new approach as a business performance monitoring and strategic support tool, its assumptions, framework, components, relationship to business intelligence, and related methodologies. Particular focus is placed on "key performance indicators" (KPI), their characteristics, segmentation, methods for their selection, and implementation procedures. The theoretical part of this work is devoted to creating a methodology by which CPM can be effectively implemented on projects in the financial sector with an emphasis on the critical success factors of such a project as a whole. The primary elements of this methodology are the selection of the best possible metrics, the project's overall success and the development of efficient reporting. The practical part of this work initially introduces "Project KPI 2008", which ran in Komerční banka (Czech Commercial Bank), then pits it against the theoretical methodologies defined in the theoretical section. The entire project is then assessed based on the results of the comparison, and finally, conclusions and recommendations are made for the future of this project. The main asset of this thesis is its creation of the afore-mentioned management methodologies and the ideal, course to be taken in implementing a KPI-focused project. This work is valuable not only for investigating key performance indicators themselves, but also as an informative tool for managers who would like to acquaint themselves with or learn more about the CPM concepts in general.
Keywords: Corporate performance management; business intelligence; key performance indicators; business performance management

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2008
Date of submission: 1. 1. 2009
Date of defense: 9. 2. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/12606/podrobnosti

Files for download

    Last update: