Structure and properties of GARCH(1,1) model

Thesis title: Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
Author: Maštalíř, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pígl, Jan
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad, které v navazujících částech budeme potřebovat a které dále budeme již běžně používat. Pohovoříme rovněž poněkud obecněji o volatilitě, jejím modelování a vůbec měření, neboť její skutečné hodnoty vlastně neznáme a pozorujeme na trzích pouze její projevy. Zmíníme důležité statistické nástroje sloužící ovšem jako nenahraditelný komplement samotného modelu GARCH při jeho používání. Ten si představíme ve druhé části, kde prozkoumáme jeho typické vlastnosti, výhody, omezení a samozřejmě statistickou inferenci. Protože se jedná o velmi flexibilní model s obecnější stavbou, probereme rovněž i komplikace vznikající při aplikacích vůbec a způsoby jejich řešení. Ve třetí části potom provedeme aplikaci na reálná data, názorně ukážeme projevy prostudovaných vlastností a na závěr také ověříme, do jaké míry je tento model skutečně schopen volatilitu odhadovat.
Keywords: autokorelace; špičatost; integrovaná volatilita; predikce; garch; volatilita; finanční časové řady
Thesis title: Structure and properties of GARCH(1,1) model
Author: Maštalíř, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pígl, Jan
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the reader an econometric approach to financial time series volatility modeling and scrutinize construction, properties and constraints of the popular GARCH(1,1) model when applying it on real market data and in wider sense than it's usually presented in reference literature. In the section 1 we'll repeat some important statistical terms of time series econometrics, which will be needed in next sections. We'll talk a little bit more generally about volatility of an asset, its modeling and measuring at all, because the true values are actually unknown and we observe just its demonstration on the markets. We'll mention some important statistical tools operating as an irreplaceable component of the GARCH(1,1) model, which will be introduce in the section 2. We'll scrutinize its specific properties, advantages, constraints and indeed the statistical inference. Because it's considered as a flexible model with rather general structure we'll also discuss some complications which can occur during its applications and convenient ways to solve them. Implementation of the model will be presented in the section 3. We'll use real market data and show clear demonstration of the scrutinized properties. At the end we'll verify how the model is significant when explaining the volatility of an asset.
Keywords: prediction; garch; volatility; financial time series; kurtosis; autocorrelation; integrated volatility

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 3. 2008
Date of submission: 12. 1. 2009
Date of defense: 2. 2. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16923/podrobnosti

Files for download

    Last update: