Snowboard Schools of Czech Republic and Slovakia and Their Comparison with Snowboard Schools of the Alps

Thesis title: Snowboardové školy v Českej Republike a na Slovensku a ich porovnanie s alpskými snowboardovými školami
Author: Kráľ, Branislav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Kiráľová, Alžbeta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Autor má za cieľ popísať fungovanie snowboardových škôl v Českej Republike a na Slovensku, porovnať ich s alpskými snowboardovými školami, a na základe porovnania odhadnúť trendy vo vývoji týchto škôl. Rozmach voľného času v poslednom storočí podporený vhodnými podmienkami súčasnej doby ma za následok vytvorenie priemyslu voľného času. Jedným z odvetví uspokojujúcich voľnočasové potreby je športový turizmus. Ten je prospešný pre jeho účastníkov aj pre regióny, no vyvoláva konflikt so životným prostredím. Služby v tomto odvetví majú svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú kvalitu služieb. Dopyt po nich je veľmi elastický, čo robí športový turizmus citlivým na ekonomický cyklus. Marketing zameraný na ľudí dopytujúcich služby športového turizmu musí počítať so štyrmi špecifickými zásadami: partnerstvo, ľudia, programovanie, tvorba balíčkov. Ďalej je potrebné poznať pravidlá psychológie predaja. Rozvoj snowboardingu výraznejšie začal v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Prvé snowboardové školy v Európe vznikali začiatkom deväťdesiatych rokov, no ako seriózny šport bol snowboarding etablovaný až po svojej premiére na olympíjskych hrách v Nagane. Snowboardovou školo autor nazýva každú organizáciu alebo časť organizácie venujúci sa výučbe snowboardingu v ľubovoľnej forme. Najrozšírenejšie sú školy v horských strediskách. Klientelu tvoria hlavne deti, ktorým hodiny kupujú ich rodičia. Školy sa teda snažia byť spoľahlivé a odborné, aby apelovali na rodičov, a štýlové, aby apelovali na mladých a deti. Konkurencia je vysoká a tak sa snowboardové školy snažia ponúkať čo najkvalitnejšie a najzaujímavejšie služby. Výsledkom je spúšťanie výučby freestylu. Požadovanú inštruktorskú odbornosť zaisťujú licencie, z ktorých najlepšie uplatnenie v Európe majú tie od ISIA. Okrem držania licencie sa na inštruktora kladie množstvo iných požiadavkov ako ústretovosť, výdrž, vrelý vzťah k snowboardingu, kreativita, alebo otvorenosť. Motivácia inštruktorov spočíva z veľkej časti v samotnom pobyte na horách. Žiakov musia učiť krok za krokom, tak aby mali žiaci pocit, že učenie ide ľahko. Podstatné je, že slovenské a české snowboardové školy si berú príklad z alpských, a tak je pohľad do Álp akýmsi pohľadom do budúcnosti škôl domácich.
Keywords: freestyle - voľný štýl; inštruktor snowboardingu; snowboardová škola; športový turizmus
Thesis title: Snowboardové školy v České republice a na Slovensku a jejich porovnání s alpskými snowboardovými školami
Author: Kráľ, Branislav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Kiráľová, Alžbeta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Autor má za cieľ popísať fungovanie snowboardových škôl v Českej Republike a na Slovensku, porovnať ich s alpskými snowboardovými školami, a na základe porovnania odhadnúť trendy vo vývoji týchto škôl. Rozmach voľného času v poslednom storočí podporený vhodnými podmienkami súčasnej doby ma za následok vytvorenie priemyslu voľného času. Jedným z odvetví uspokojujúcich voľnočasové potreby je športový turizmus. Ten je prospešný pre jeho účastníkov aj pre regióny, no vyvoláva konflikt so životným prostredím. Služby v tomto odvetví majú svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú kvalitu služieb. Dopyt po nich je veľmi elastický, čo robí športový turizmus citlivým na ekonomický cyklus. Marketing zameraný na ľudí dopytujúcich služby športového turizmu musí počítať so štyroma špecifickými zásadami: partnerstvo, ľudia, programovanie, tvorba balíčkov. Ďalej je potrebné poznať pravidlá psychológie predaja. Rozvoj snowboardingu výraznejšie začal v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Prvé snowboardové školy v Európe vznikali začiatkom deväťdesiatych rokov, no ako seriózny šport bol snowboarding etablovaný až po svojej premiére na olympíjskych hrách v Nagane. Snowboardovou školo autor nazýva každú organizáciu alebo časť organizácie venujúci sa výučbe snowboardingu v ľubovoľnej forme. Najrozšírenejšie sú školy v horských strediskách. Klientelu tvoria hlavne deti, ktorým hodiny kupujú ich rodičia. Školy sa teda snažia byť spoľahlivé a odborné, aby apelovali na rodičov, a štýlové, aby apelovali na mladých a deti. Konkurencia je vysoká a tak sa snowboardové školy snažia ponúkať čo najkvalitnejšie a najzaujímavejšie služby. Výsledkom je spúšťanie výučby freestylu. Požadovanú inštruktorskú odbornosť zaisťujú licencie, z ktorých najlepšie uplatnenie v Európe majú tie od ISIA. Okrem držania licencie sa na inštruktora kladie množstvo iných požiadavkov ako ústretovosť, výdrž, vrelý vzťah k snowboardingu, kreativita, alebo otvorenosť. Motivácia inštruktorov spočíva z veľkej časti v samotnom pobyte na horách. Žiakov musia učiť krok za krokom, tak aby mali žiaci pocit, že učenie ide ľahko. Podstatné je, že slovenské a české snowboardové školy si berú príklad z alpských, a tak je pohľad do Álp akýmsi pohľadom do budúcnosti škôl domácich.
Keywords: freestyle - voľný štýl; inštruktor snowboardingu; športový turizmus; snowboardové školy
Thesis title: Snowboard Schools of Czech Republic and Slovakia and Their Comparison with Snowboard Schools of the Alps
Author: Kráľ, Branislav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Kiráľová, Alžbeta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Author's goal is to describe snowboard schools in Czech Republic and Slovakia, to compare them with the Alps' snowboarding schools, and thus assess development tendencies of these schools. Rapid growth of free time in the twentieth century accelerated by favorable conditions of recent times caused the genesis of free-time industry. One of the segments satisfying free-time needs is sport tourism, which is beneficial for both tourists and regions, but which brings up conflicts with the environment. Services in this segment have their specific traits, and all these traits influence the quality of such service. The demanded quantity of these services is highly elastic, making sport tourism sensitive to business cycles. Marketing aiming at people demanding sport tourism products must consider four particular principles: partnership, people, programming, and packages. Further, it is necessary to be familiar with the golden rules of psychology of sales. Snowboarding began to come to light in the 70s of the twentieth century. First European snowboarding schools began to rise in the early 90s, but the sport was only being taken seriously after its debut at Nagano Olympics. In the author's way of understanding, a snowboarding school is every organization or a part of an organization teaching snowboarding in any form. The most wide-spread schools are those based in winter resorts. Clients consist mainly of children, while their parents are those who pay for the fun. The schools thence try to be reliable and professional, so as to attract paying parents, and stylish, so as to attract young people and children. Tough competition makes snowboarding schools offer quality and creative services. Enriching the scope with freestyle lessons is the legacy. What makes instructors professional are licenses, among which those issued by ISIA are accepted the best. Except for a license, an instructor is asked to be outgoing, keen on his sport, creative, open-minded and enduring. To a great part, instructors are motivated by their stay in the mountains itself. When teaching, they must proceed step by step, so as to make students feel learning is easy. It is crucial to state that Slovak and Czech snowboarding schools inspire themselves by Alps' schools, hence watching Alps is a sort of a peek into future of schools of our home region.
Keywords: snowboard instructor; snowboard schools; freestyle; sport tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 1. 2009
Date of submission: 11. 5. 2009
Date of defense: 22. 5. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/18524/podrobnosti

Files for download

    Last update: