Web interface for ontology similarity measures

Thesis title: Webová aplikace pro zpřístupnění metod porovnávání ontologií
Author: Pichl, Ota
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamazal, Ondřej
Opponents: Svátek, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
V současné době dochází ke značnému rozvoji sémantického webu. Myšlenka sémantického webu je spojená s informatickými ontologiemi, pomocí kterých lze popisovat znalosti nacházející se na internetu. Ontologie pak umožňují sémantické anotování znalostí a dat. Tato práce se zaměřuje především na porovnávání ontologií, čímž se rozumí určování jejich podobnosti či rozdílnosti. Výpočet těchto podobností lze realizovat různými metodami, jako jsou např. metody vektorového či množinového porovnávání. Tyto postupy je vhodné zavést kvůli problémům a nejasnostem, které s sebou ontologie mohou přinášet. Jelikož je základním principem ontologií nezávislost modelované ontologie na okolí (předpoklad otevřeného světa), může docházet ke konfliktům, kdy existují dvě různé ontologie, které popisují stejnou výseč modelované reality. Problém pak nastává, když tyto ontologie využívají pro popis určité entity různých struktur či názvů. Mezi hlavní důvody pro porovnávání ontologií dále patří např. rozšíření sémantického vyhledávání či hledání podobných ontologií za účelem jejich propojování. Pro řešení této situace je pak vhodné zavést metody pro porovnávání ontologií či jejich entit, což umožňuje určit, jak moc jsou si dané ontologie podobné, či jak podobné jsou si entity, které obsahují. V současné době neexistuje aplikace, která by zpřístupňovala metody porovnávání ontologií. Cílem této bakalářské práce je právě vytvoření aplikace a zpřístupnění těchto metod přes webové rozhraní.
Keywords: aplikace; porovnávání; podobnost; ontologie
Thesis title: Web interface for ontology similarity measures
Author: Pichl, Ota
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamazal, Ondřej
Opponents: Svátek, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Semantic Web is one of the most recent topics on the internet. The idea of Semantic Web is associated to informatics ontologies which can provide features for description of web knowledge. Ontologies than bring the feature of semantic annotation for data and knowledge on the internet. This work is focused on comparison of ontologies and determination of their similarity or dissimilarity. Determination of these similarities can be made with various types of methods like vector space measures or collection measures. It is appropriate to implement these methods due to problems and uncertainties which ontologies can bring. Ontology independence is one of the basic characteristics (open world assumption) and because of independence there can appear certain conflicts if exist two ontologies describing the same part of reality. There can be a problem when these two ontologies describe the same entity but with different label or in different structure. Nevertheless there are many other reasons for making these comparisons e.g. extension of semantic search engines or searching for similar ontologies which could be joined together. Solution of this problem can be found in ontology similarity measures. Currently there is no application like this which would provide methods for ontology measures. The main goal of this bachelor thesis is to create a web interface which will provide essential methods for determination of ontology similarity.
Keywords: ontology; measure; application; similarity

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 1. 2011
Date of submission: 11. 5. 2011
Date of defense: 22. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29782/podrobnosti

Files for download

    Last update: