Solidarity nad Social Justice in Society

Thesis title: Solidarita a sociální spravedlnost ve společnosti
Author: Kankrlík, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Poláková, Olga
Opponents: Kubelková, Karina
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zaměřuje na problematiku sociálního státu, který se má v dnešní době na straně jedné sympatie svých příznivců, na straně druhé čelí silné kritice. Klade si za cíl zhodnotit vztah podílu sociálních výdajů na HDP a růstu HDP ve vybraných evropských zemích, jimiž jsou Švédsko, Německo a Velká Británie. V rámci řešení této otázky se práce nejprve zabývá teorií sociálního státu a přibližuje státní zásahy uplatňované při výkonu sociální politiky. Dále poukazuje na nepříznivé účinky programů sociální politiky. V praktické části práce analyzuje sledované země z hlediska struktury sociálních výdajů, jejich podílu na HDP a růstu HDP v daném období. Zaměřuje se na vztah podílu sociálních výdajů na HDP a růstu HDP, přičemž ve všech třech případech dochází na základě korelační analýzy k závěru, že se nepodařilo prokázat závislost sledovaných veličin. Na závěr práce nabízí zhodnocení vztahu podílu sociálních výdajů na HDP a míry nezaměstnanosti, kde se závislost obou ukazatelů potvrdila.
Keywords: sociální výdaje; hospodářský růst; sociální stát
Thesis title: Solidarity nad Social Justice in Society
Author: Kankrlík, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Poláková, Olga
Opponents: Kubelková, Karina
Thesis language: Česky
Abstract:
The paper focuses on the welfare state, which is enjoying the favor on the one hand and facing the strong criticism on the other hand. The work aims to assess the relationship of the social expenditure share in GDP and the GDP growth in the selected European countries, namely Sweden, Germany and Great Britain. Within the solution of this question the work focuses first on the theory of the welfare state and the state intervention approaches applied in the exercise of social policy. Further the work points to the adverse effects of the social policy. In the applied part the paper analyzes the countries in terms of the structure of social expenditures, their share in GDP and the GDP growth in the period. The paper focuses particularly on the relationship of the share of social expenditures in GDP and the GDP growth. In all three cases the demonstration of the dependence of observed variables based on correlation analysis failed. At the conclusion the work provides evaluation of the relationship of the social expenditure share in GDP and the unemployment rate, where the dependence of both indicators was confirmed.
Keywords: social expenditure; welfare state; economic growth

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2011
Date of submission: 13. 5. 2011
Date of defense: 25. 1. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30392/podrobnosti

Files for download

    Last update: