E-shop brands perception when shopping on the internet and evaluation of brand Alza.cz

Thesis title: Vnímání značek e-shopů při nakupování na internetu a hodnocení značky Alza.cz
Author: Ježková, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Horová, Olga
Opponents: Mňahončáková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zmapovat a analyzovat české internetové prostředí s ohledem na vnímání značek e-shopů a nákupní zvyklosti při nakupování na internetu. Dílčím cílem je nalézt klíčové faktory a trendy v nákupním rozhodování českých spotřebitelů na internetu a srovnat jejich roli s rolí značek internetových obchodů. Sekundárním cílem této práce je provést hodnocení značky českého internetového obchodu Alza.cz. V rámci práce byla provedena analýza dostupných sekundárních dat a byl proveden vlastní primární marketingový výzkum prostřednictvím internetového dotazníkového šetření. V rámci práce byly stanoveny a ověřovány tři hypotézy. Na základě výstupů výzkumu byla formulována doporučení pro internetové obchody působící na českém virtuálním trhu a také konkrétní doporučení pro e-shop Alza.cz.
Keywords: e-shop; hodnota značky; e-komerce; nákupní chování; marketingový výzkum
Thesis title: E-shop brands perception when shopping on the internet and evaluation of brand Alza.cz
Author: Ježková, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Horová, Olga
Opponents: Mňahončáková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to map and analyze Czech internet environment with regard to the perception of e-shop brands and shopping behavior when online shopping. A sub-goal is to find the key factors and trends in purchase decisions of Czech consumers on the internet and compare its roles with role of e-shop brands. The secondary objective of this work is to make brand evaluation of Czech e-shop Alza.cz. Analysis of available secondary data and own primary market research survey via the internet have been done as a part of this thesis. Three hypotheses have been identified and tested. Recommendations based on the research outcomes have been formulated for e-shops operating on the Czech online market as well as concrete recommendations for e-shop Alza.cz.
Keywords: e-shop; e-commerce; buying behavior; marketing research; brand value

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 6. 2011
Date of submission: 30. 4. 2012
Date of defense: 6. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/32265/podrobnosti

Files for download

    Last update: