Role of ICT in Sustainable Development

Thesis title: Role ICT při zajištění udržitelného rozvoje
Author: Honová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Gála, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku Green ICT a uplatňování jejích principů v malých a středních podnicích v České republice. Cílem práce je realizovat a vyhodnotit průzkum uplatňování principů problematiky Green ICT v řízení malých a středních podniků v České republice. Pro dosažení tohoto cíle je nejdříve nutné formulovat cíle průzkumu, poté sestavit dotazníkové šetření, pomocí kterého průzkum probíhá, vybrat respondenty, kteří se průzkumu zúčastní a požádat je o vyplnění dotazníku. Na základě odpovědí respondentů je třeba průzkum vyhodnotit, formulovat závěry, které z něj vyplývají a splnit tak cíle průzkumu. Přínosem práce je ucelené představení problematiky Green ICT a hlavně realizace a vyhodnocení průzkumu uplatňování principů problematiky Green ICT v řízení malých a středních podniků v České republice. Závěry plynoucí z tohoto průzkumu přináší pohled na to, jak malé a střední podniky problematiku Green ICT vnímají. Shrnují současnou situaci v uplatňování Green ICT těmito podniky a dále charakterizují, jaké přínosy malé a střední podniky v České republice spatřují ve využívání principů Green ICT v řízení, které překážky jim v uplatňování Green ICT brání a také, jaké faktory podporují zavádění Green ICT v podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část objasňuje pojmy trvale udržitelný rozvoj, Green ICT a uvádí souvislost mezi ICT a trvale udržitelným rozvojem. Dále je v této části popsán význam uplatňování Green ICT v malých a středních podnicích. Praktická část je zaměřena na realizaci a vyhodnocení průzkumu uplatňování principů problematiky Green ICT v řízení malých a středních podniků v České republice. Nejdříve jsou uvedeny důvody vedoucí k realizaci průzkumu, následuje představení průzkumu, formulace jeho cílů, charakteristika dotazníkového šetření, detailní vymezení výzkumných otázek a popis dotazníkových otázek, včetně důvodu jejich výběru. Poté jsou zanalyzovány a vyhodnoceny odpovědi respondentů na dotazníkové otázky, jsou zodpovězeny výzkumné otázky a dále jsou formulovány závěry plynoucí z průzkumu.
Keywords: průzkum; malý a střední podnik; Green ICT; trvale udržitelný rozvoj
Thesis title: Role of ICT in Sustainable Development
Author: Honová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Gála, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on issues of Green ICT and application of its principles in small and medium enterprises in the Czech Republic. The aim of this thesis is to realize and evaluate a survey of the Green ICT implementation into management of small and medium enterprises in the Czech Republic. In order to achieve this goal it is necessary to define survey goals, create a questionnaire, choose respondents and ask them to complete it. Based on respondents answers it is necessary to evaluate the survey, make conclusions and meet the goals of the survey. The contribution of this thesis is the comprehensive presentation of Green ICT issues and mainly the survey realization and results evaluation. The conclusions arising from this survey provide insight into small and medium enterprises Green ICT issues. The conclusions summarize the current situation in the Green ICT implementation and characterize benefits which are considered to be important in small and medium enterprises in the Czech Republic, barriers which obstruct the implementation, and also factors which support the Green ICT introduction in enterprises. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the sustainable development, Green ICT and shows relationships between ICT and sustainable development. In this part, there is also described an importance of Green ICT implementation into small and medium enterprises. The practical part is focused on the survey realization and evaluation. Firstly, the reasons leading to the realization of the survey are given, followed by the survey presentation, its goals formulation, survey questionnaire characterisation, detailed research questions definition and questionnaire description. The respondents answers are analysed, research questions are answered and then the conclusions are formulated.
Keywords: Sustainable Development; Green ICT; Survey; Small and Medium Enterprise

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 10. 2011
Date of submission: 5. 5. 2012
Date of defense: 14. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33775/podrobnosti

Files for download

    Last update: