Motivations and barriers of adult education in the Czech Republic

Thesis title: Motivace a bariéry vzdělávání dospělých v ČR
Author: Ptáčníková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Macáková, Libuše
Opponents: Bican, Vítězslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce "Motivace a bariéry vzdělávání dospělých" je analyzovat současný stav ve vzdělávání dospělých. V teoretické části jsou blíže vysvětleny hlavní pojmy, vztahující se k tomuto tématu. Práce navazuje výčtem motivací a bariér čerpaných z literatury a ostatních zdrojů, které jsou pro dospělé "hnacím impulsem" či naopak "brzdou" ve vzdělávání. Praktická část byla provedena formou dotazníků a snaží se ověřit v běžném životě to, co bylo v teoretické části vyřčeno. Otázky, které byly respondentům pokládány, začínaly obecně - jak dotazovaní vnímají vzdělání jako investici a jaký mají názor na vzdělávání. Dále ověřovaly rozšířenost pojmu andragogika. V další části bylo předmětem zájmu zjistit, zda respondenti v minulosti navštěvovali vzdělávací aktivity a jaké jsou jejich plány do budoucna v oblasti vzdělávání. V závěru se teoretická a praktická část prolíná a jsou sepsány nejdůležitější poznatky vyplývající z této bakalářské práce.
Keywords: celoživotní vzdělávání; specifika vzdělávání dospělých; andragogika; sebevzdělávání
Thesis title: Motivations and barriers of adult education in the Czech Republic
Author: Ptáčníková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Macáková, Libuše
Opponents: Bican, Vítězslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis "Motivations and barriers of adult education in the Czech Republic" is to analyze current state of adult education. In the theoretical part are explained main concepts, which are essential to this topic. This work follows a list motivations and barriers according to the literature and other resources that are the "impetus" for adults or "inhibit" education. Practical part was conducted by questionnaires and trying to verify what was uttered in the theoretical part. Questions that respondents were considered, began generally - how respondents perceive education as an investment and what is their view of education. Further verify the widespread notion of andragogy. The other part was of interest to determine whether respondents in the past attended educational activities and what their future plans in this area. At the end of the theoretical and practical part blend and there are listed the most important findings of this Bachelor's thesis.
Keywords: self-education; lifelong learning; andragogy; specifics of adult education

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Microeconomics

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2012
Date of submission: 9. 5. 2012
Date of defense: 26. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35496/podrobnosti

Files for download

    Last update: