Executive search

Thesis title: Executive search
Author: Hrnčířová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šikýř, Martin
Opponents: Matula, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Ve své teoretické části se diplomová práce zaměřuje na obecné vymezení získávání a výběru zaměstnanců, především potom metod, které jsou používány. Dále vymezuje oblast práce ve veřejné správě se zaměřením na zaměstnávání a pracovníky. Také se snaží určit rozdíly mezi získáváním zaměstnanců ve veřejném a soukromém sektoru. Práce se poté zabývá personálními agenturami a personálně poradenskými společnostmi, jejich historií, legislativním vymezením a otázkou, zda je výhodné s personálními agenturami spolupracovat. Poté se již práce věnuje samotné metodě executive search, její historii, využití a především tomu, jak probíhá samotné získávání zaměstnanců danou metodou. Praktická část diplomové práce uvádí konkrétní případ personálně poradenské společnosti, která se metodou executive search zabývá. Zde je potom analyzován postup společnosti při získávání zaměstnanců metodou executive search i úspěšnost, kterou při získávání zaměstnanců dosáhla společnost v roce 2011. Tato část diplomové práce je založena na dlouhodobém pozorování autora práce, který byl zaměstnancem dané personálně poradenské společnosti a mohl tak pozorovat celý proces metody executive search v praxi. Pomocí dotazníkového šetření potom práce zjišťuje, jak je metoda executive search využívána v soukromém i veřejném sektoru a jaké jsou dle respondentů hlavní výhody a nevýhody dané metody. V závěru této části jsou formulována doporučení, jak využívat metodu executive search ve veřejném sektoru a také jsou zde vymezeny problémy, proč se dosud v daném sektoru metoda executive search příliš nevyužívá.
Keywords: veřejná správa; personálně poradenská společnost; executive search; získávání zaměstnanců
Thesis title: Executive search
Author: Hrnčířová, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šikýř, Martin
Opponents: Matula, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
In the theoretical part of the thesis focuses on the general definition of the recruitment and selection, mainly the methods, which are used. Furthermore, it defines the area work in public administration with a focus on employment and workers. Also, try to determine the difference between the acquisition employees in the public and private sectors. The work is then engaged in recruitment agencies and HR consulting companies, their history, the legislative definition and the question whether it is advantageous to work with recruitment agencies. Afterwards, the method of work is engaged in executive search, its history, use, and especially how it is itself the recruitment method. The practical part contains specific case of HR consulting company that deals with executive search method. Here is then analyzed in the procedure of recruitment executive search method and success by getting employees the company achieved in 2011. This part of the thesis is based on long-term observations of the author, who was an employee of the staffing and consulting company so he could observe the whole process of executive search methods in practice. Using a questionnaire survey, this work investigates how executive search method is used in the private and public sectors and what are the respondents as the main advantages and disadvantages of the method. At the end of this section for recommendations on how to use executive search method in the public sector, and problems are defined here, why not in the sector executive search method does not use too much.
Keywords: executive search; public administration; HR consulting company; recruitment

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 12. 2011
Date of submission: 19. 12. 2012
Date of defense: 31. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34998/podrobnosti

Files for download

    Last update: