Economics of tennis: new empirical tests of minimax theorem

Thesis title: Ekonomie tenisu: nové empirické testy teorie minimaxu
Author: Kuncová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hudík, Marek
Opponents: Chytilová, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je empiricky testovat teorii minimaxu pomocí reálných dat z tenisových utkání. Práce vychází z předpokladu, že podání je pro hráče ve hře stěžejním faktorem a ovlivňuje následnou délku výměny. Z těchto předpokladů je vyvozena hypotéza, že podávající hráč hraje v souladu s teorií minimaxu tím více, čím kratší jsou délky výměn následujících po podání. Tato hypotéza je nejprve ověřena prostřednictvím regresní analýzy, poté pro posílení platnosti jejích výsledků ještě pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu o rovnosti dvou distribucí. Na základě obou metod je tato hypotéza potvrzena.
Keywords: teorie minimaxu; tenisové podání; tenis
Thesis title: Economics of tennis: new empirical tests of minimax theorem
Author: Kuncová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hudík, Marek
Opponents: Chytilová, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of the thesis is to test empirically the Minimax Theorem with the help of real data from tennis matches. The thesis is based on the assumption that the serve is the crucial factor of a game for a player and that it influences the length of the following exchange. Based on these assumptions a hypothesis is deduced stating that according to the minimax hypothesis, a server plays the more, the shorter the exchanges following serve are. The hypothesis is first verified by a regression analysis and then, to strengthen the validity of its results, with the help of the Pearson's chi-square goodness-of-fit test of equality of two distributions. The hypothesis is finally confirmed based on these two methods.
Keywords: serve; tennis; minimax theorem

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 10. 2012
Date of submission: 1. 1. 2013
Date of defense: 5. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40037/podrobnosti

Files for download

    Last update: