Function of selective excise taxes

Thesis title: Funkce selektivních spotřebních daní
Author: Kozubíková, Pavlína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: Provazník, Kamil
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem práce je fiskální a alokační funkce selektivních spotřebních daní se zaměřením na Českou republiku. Vzhledem k tomu, že se Česká republika řadí k zemím, které aplikují ve svém daňovém mixu "tradiční akcízy", u jejichž předmětů se předpokládá nízká elasticita poptávky, je otázkou, zda tyto daně mohou plnit alokační funkci. Analýza fiskální funkce je založena na komparaci procentního podílu akcízů na celkových daňových příjmech veřejných rozpočtů a vývoji tohoto podílu v čase, v zemích Evropské unie. Stabilita příjmů, z těchto daní plynoucích, je ověřena pomocí měr variability. Na základě realizované analýzy je možné konstatovat, že akcízy v ČR představují stabilní příjem státního rozpočtu. Alokační funkce těchto daní je analyzována pomocí grafického znázornění a popisu vývoje spotřeby vybraných produktů a vývoje cen v období 1995 -- 2010. Vývoj cen vybraných výrobků je odhadován jako rozdíl mezi meziročními změnami v indexu spotřebitelských cen pro vybrané skupiny produktů a celkovém indexu spotřebitelských cen. Tato analýza jednoznačně neprokázala, že by selektivní spotřební daně uvalené na analyzované komodity mohly plnit alokační funkci.
Keywords: alokační funkce; fiskální funkce; selektivní spotřební daně
Thesis title: Function of selective excise taxes
Author: Kozubíková, Pavlína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: Provazník, Kamil
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the thesis is the fiscal and allocation function of selective excise taxes with focus on the Czech Republic. Due to the fact that the Czech Republic is among countries that apply "traditional excise duties" in their taxation mix, the subjects of which are assumed to have low elasticity of demand, the question is whether these taxes may perform the allocation function. Analysis of the fiscal function is based on the comparison of percentage of excise duties in overall tax revenues of public budgets, and on the development of this portion in time in the EU countries. Stability of revenues resulting from these taxes is verified by variability measures. On the grounds of the performed analysis it can be stated that excise duties in the Czech Republic represent stable revenue of the national budget. Allocation function of these taxes is analysed by graphic depiction and description of the trend of consumption of selected products and of the trend of prices in the period between 1995 and 2010. The trend of prices of selected products is estimated as the difference between interannual changes in the consumer price index for selected product groups and the overall consumer price index. This analysis did not prove unequivocally that the selective excise taxes imposed on the analysed commodities would be able to perform the allocation function.
Keywords: allocation function; fiscal function; selective excise taxes

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 12. 2011
Date of submission: 31. 8. 2012
Date of defense: 8. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35018/podrobnosti

Files for download

    Last update: