Common Agricultural Policy of the European Union and its impact on the Czech agrarian sector

Thesis title: Společná zemědělská politika EU a její vliv na český agrární sektor
Author: Melková, Monika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Plchová, Božena
Opponents: Nigrinová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem Společné zemědělské politiky EU na český agrární sektor. Cílem je zjistit, zda vstup ČR do EU a aplikace SZP měly pozitivní či negativní vliv na české zemědělství. Nejprve je popsán vznik SZP, její cíle a principy. Další kapitola popisuje vývoj a reformy SZP, které po vstupu do EU ovlivnily i ČR. Dále je objasněn systém financování SZP EU v historii až po současnost. Další části se již zabývají zemědělskou politikou ČR po roce 1989, zemědělskou politikou před vstupem do EU a po vstupu do EU. Jsou zde popsány problémy, které bylo potřeba před vstupem do EU odstranit a napomoci tak plynulému zavedení SZP. Předposlední část práce rozebírá jednotlivé podpory poskytované od EU, které byly největším přínosem vstupu ČR do EU, a dělí je na přímé platby a rozvoj venkova. V poslední kapitole je analyzován vliv SZP na konkrétní zemědělský podnik AGROSPOL, Malý Bor a. s. a snaží se zjistit, jaká pozitiva a jaká negativa přinesl společnosti vstup do EU.
Keywords: agrární zahraniční obchod; přímé platby; dotace; české zemědělství; Společná zemědělská politika; zemědělství; rozvoj venkova
Thesis title: Common Agricultural Policy of the European Union and its impact on the Czech agrarian sector
Author: Melková, Monika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Plchová, Božena
Opponents: Nigrinová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the impact of the Common Agricultural Policy of the EU on the Czech agrarian sector. The aim of the thesis is to determine whether the EU accession and the application of the CAP had a positive or negative influence on Czech agriculture. First, it is explained the creation of the CAP, its goals and principles. The next chapter of the thesis describes the development and reform of the CAP which influenced the Czech Republic after EU accession. Other parts are already engaged in agricultural policy of the Czech Republic after 1989 and the agricultural policy before and after EU accession. There are describes the problems that needed remove before the EU accession. And this helped to the fluent introduction of the CAP. The fourth part discusses the support provided by the EU, which has been the greatest benefit of EU accession, and divides them into direct payments and rural development. In the last chapter is analyzed the impact of the CAP on a farm AGROSPOL, Malý Bor a. s. and is trying to find the positives and negatives of EU accession.
Keywords: agriculture; agrarian foreign trade; rural development; the Czech agriculture; Common Agricultural Policy; direct payments; agricultural subsidies

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2012
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 27. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38919/podrobnosti

Files for download

    Last update: