The effects of advertising on children's eating habits and its regulations

Thesis title: Vliv reklamy na stravovací zvyklosti dětí a její regulace
Author: Bičovská, Dana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Mikeš, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu reklamy na stravovací zvyklosti dětí ve vztahu k její regulaci. Cílem je analyzovat vliv reklamy na děti v této citlivé oblasti a zhodnotit, zda je stávající regulace dostačující. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první je věnována teorii a druhá tyto poznatky aplikuje do praxe. První kapitola teoretické části popisuje základy marketingu, druhá část je věnována marketingovým a komerčním komunikacím, konkrétně reklamě jako jedné z forem. Ve třetí kapitole je rozebráno téma marketingové segmentace trhu a poslední část se zabývá dětmi jako specifickými spotřebiteli ve vztahu k reklamě včetně souvislosti s jejich stravovacími zvyklostmi. V rámci praktické části bylo prováděno vlastní šetření ve snaze zjistit, do jaké míry reklama ovlivňuje děti v oblasti stravování. Na základě výsledků byly shrnuty jednotlivé poznatky.
Keywords: stravovací zvyklosti; regulace; marketing; děti; reklama; komerční komunikace
Thesis title: The effects of advertising on children's eating habits and its regulations
Author: Bičovská, Dana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Mikeš, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the effects of advertising on children's eating habits in relation to its regulations. The aim is to analyze the impact of advertising on children in this sensitive area and assess whether the current regulations are sufficient. This thesis is divided into two parts, the first of which is devoted to the theory and the second applies this knowledge into practice. The first chapter of the theoretical part describes the principles of marketing, the second one is devoted to marketing and commercial communications, specifically to advertising as one of the forms. In the third chapter the topic of marketing segmentation is discussed and the last part deals with children as a specific consumer in relation to advertising, including connection with their eating habits. In the practical part the research was conducted in order to determine how much children are influenced by food product advertising. Based on the results individual knowledge was summarized.
Keywords: children; regulations; eating habits; advertising; commercial communications; marketing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 5. 2012
Date of submission: 10. 5. 2013
Date of defense: 30. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37559/podrobnosti

Files for download

    Last update: