Ethics in Business (Corporate Ethics GE Money)

Thesis title: Etika v podnikání (Firemní etika společnosti GE Money)
Author: Kuchaříková, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Přibyl, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Vypracovala: Hana Kuchaříková Název Diplomové práce: Etika podnikání Podtitul Diplomové práce: Firemní etika společnosti Ge Money, a. s. Diplomová práce Název školy: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Vedoucí práce: doc. JUDr. Dr Jan Hejda Vydáno v Praze dne 5.6.2012 Počet stran: 93 Cíl práce: Charakterizovat společnost Ge Money Bank, a. s., seznámit se s jejím etickým kodexem. Následně popsat chování zaměstnanců této společnosti a zjistit jak dodržují pravidla etického chování v praxi. A porovnáme s etickým jednáním zaměstnanců mimo bankovní sektor. Pro komparaci byla vybrána společnost IBM. Metoda: komparace, pozorování, neformální rozhovory, deskripce Výsledky: V rámci práce bylo zjištěno, že ani společnost, která má velmi dobře vypracovaný etický kodex, není schopna naplnit jeho podstatu v praxi. Ačkoliv jsou zaměstnanci důkladně proškoleni, nedodržují mnohá pravidla stanovená tímto kodexem. Bylo zjištěno mnoho případů, kdy dochází k jeho porušování a následně navrhnuta opatření, která by mohla vést k jejich, alespoň částečnému odstranění. V rámci srovnání se společností IBM, bylo zjištěno, že stav firemní etiky je u obou společností velmi podobný. Klíčová slova: etické kodexy, bankovní kodexy, zaměstnanci či pracovníci, etické jednání, Velikosti písma: Times New Roman 12
Keywords: etické kodexy; bankovní kodexy; etické jednání
Thesis title: Ethics in Business (Corporate Ethics GE Money)
Author: Kuchaříková, Hana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Přibyl, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Prepared by: Hana Kuchaříková Title of thesis: Business Ethics The subtitle of the thesis: Corporate ethics of GE Money, Inc. Objective: To characterize GE Money Bank, as to become familiar with its code of ethics. Then describe the behavior of employees of this company and find out how to comply with the rules of ethical behavior in practice. And compared with the ethical behavior of employees outside the banking sector. For comparison, IBM has been selected. Results: In this thesis it was found that neither company has a well developed code of ethics is unable to fulfill its essence in practice. Although employees are thoroughly trained, many do not comply with rules established by this Code. It was found many cases where there are violations and then suggested measures that could lead to at least partial removal. In comparison with IBM, it was found that the state of corporate ethics at both companies is very similar
Keywords: codes of ethics; banking codes; ethical conduct

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 12. 2007
Date of submission: 31. 3. 2009
Date of defense: 17. 9. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/17190/podrobnosti

Files for download

    Last update: