Comparison of web application development in Nette Framework (PHP) and Node.JS

Thesis title: Srovnání vývoje webových aplikací v Nette frameworku (PHP) a Node.JS
Author: Kočárek, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Mazánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním platforem pro vývoj webových aplikací, konkrétně frameworku Nette pro platformu PHP a platformy Node.JS. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými platformami. Srovnání rozšiřuje předchozí diplomové práce, které porovnávaly frameworky Grails pro platformu Java, Zend pro platformu PHP a ASP.NET MVC. Tímto vzniká srovnání pěti platforem pro vývoj webových aplikací. Součástí práce jsou webové aplikace, které jsem vyvinul nad frameworkem Nette v PHP a nad platformou Node.JS. Aplikace slouží zejména jako zdroj informací pro srovnání. Navíc mohou posloužit začínajícímu vývojáři pro seznámení se s danými platformami nebo jako studijní materiál pro zkoumání rozdílů mezi nimi. Aplikace vycházejí ze stejných uživatelských požadavků, jako aplikace vytvořené v předchozích diplomových pracích. Je tak možné srovnávat aplikace pro všech pět platforem. Jednotlivé platformy jsou porovnávány ve více oblastech. První oblast se zaměřuje na fundamentální odlišnosti. Druhá oblast je zaměřená teoreticky, na architekturu platforem. Platformy jsou hodnoceny dle míry implementace architektonických vzorů definovaných Martinem Fowlerem. Další oblast se zabývá vlastním používáním platforem při vývoji webových aplikací. Oblast zahrnuje jak objektivní kritéria, tak osobní hodnocení nabyté právě z vývoje ukázkových aplikací. Poslední oblast srovnává dostupnou podporou daných platforem. Výsledky práce poskytují komplexní srovnání pěti odlišných platforem dle stejných kritérií. Přínosem je také existence ukázkových aplikací, vyvinutých dle stejných požadavků. Případný zájemce si tak díky nim může vytvořit vlastní obrázek vycházející z odlišné implementace stejné funkcionality v různých platformách.
Keywords: Nette Framework; webová aplikace; framework; Node.JS; PHP; srovnání
Thesis title: Comparison of web application development in Nette Framework (PHP) and Node.JS
Author: Kočárek, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Mazánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is concerned with comparison of web application development platforms, namely Nette Framework on PHP platform and platform Node.JS. The objective is to provide complex picture of differences between the frameworks. Previous theses compared Grails framework on Java platform, Zend Framework on PHP platform and ASP.NET MVC platform. This thesis builds upon them thus provides comparison of five different platforms for web application development. As a part of the thesis, I developed two web applications. One is in Nette Framework in PHP and one is in Node.JS. Their purpose is to be main source of information for the comparison. Furthermore, beginning developer learning new platform can use them as a study material. They can also help to examine platform differences. Applications I developed meet same user requirements as the applications contained in previous theses. Therefore it is possible to compare all five applications on five platforms with each other. The platforms are compared in several areas. First area focuses on fundamental platform differences. Second area is more theoretical. It concerns the platform architecture. Platforms are judged by amount of the support for Martin Fowler's architectonical patterns. Next area concerns platforms' usage during the web application development. There are both objective criteria as well as subjective evaluation based on the application development included. The last area compares available support of the platforms. Thesis provides complex comparison of five different platforms by same criteria. Developed web applications, based on same requirements, are also a benefit. Potential reader can form her own judgement based on the differences in implementation of same functionality she founds on different platforms.
Keywords: web application; Node.JS; Nette Framework; PHP; framework; comparison

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2012
Date of submission: 26. 6. 2013
Date of defense: 27. 8. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39080/podrobnosti

Files for download

    Last update: