Process of IFRS development, endorsement and enforcement

Thesis title: Proces tvorby, schvalování a uplatňování IFRS
Author: Valášková, Mariana
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Mejzlík, Ladislav
Opponents: Žárová, Marcela; Tumpach, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Doktorská práce zkoumá proces tvorby, schvalování a uplatňování IFRS z pohledu regulace účetnictví v globálním měřítku, identifikuje povahu schvalovacího procesu IFRS ve všech jeho fázích a porovnává jej s regulací účetnictví v České republice, a to zejména s legislativním procesem tvorby českých účetních předpisů. Schvalovací proces jakýchkoliv účetních pravidel, ať už standardů či právních předpisů, předurčuje kvalitu těchto pravidel a následně potenciál úrovně kvality účetních výkazů sestavených dle takových pravidel. Proces tvorby a schvalování IFRS je tak garancí kvality standardů, které jsou výstupem takového procesu. Pro účely globální harmonizace účetnictví, která požaduje transparentní spolehlivé a srovnatelné účetní informace napříč státy světa, tak schvalovací proces IFRS představuje její esenciální složku. Celý proces tvorby, schvalování a uplatňování IFRS jako globálních účetních standardů s sebou však nese i celou řadu nelehkých překážek spojených, vedle politických a sociálních aspektů, také s kulturní diferenciací. Právní systémy jako determinanty způsobu regulace účetnictví slouží v práci k analýze a identifikaci možných způsobů regulace účetnictví v globálním měřítku. Pro globální regulaci účetnictví je nutné její akceptování hlavními zájmovými skupinami, vymezení okruhu účetních jednotek, pro které je smysluplná a žádoucí, ustavení nezávislé, důvěryhodné a respektované mezinárodní profesní organizace do role tvůrce standardů a vytvoření propracovaného, transparentního a komplexního schvalovacího procesu. Práce kromě důkladné analýzy jednotlivých fází schvalovacího procesu IFRS mapuje také současnou akceptaci IFRS ve světě a popisuje schvalovací mechanismus Evropské unie uplatňovaný pro přijetí IFRS v rámci jejího prostoru, čímž se dotváří ucelený pohled na současný vývoj v oblasti globální harmonizace účetnictví. Globální regulace účetnictví, která vyžaduje přijetí a uplatňování IFRS v jejich originálním rozsahu, naráží stále na řadu překážek. Ze zemí G20 vyžaduje používání IFRS v jejich originálním znění u společností kótovaných na burze ani ne polovina, tj. 9 států. Přičemž s takovým přijetím IFRS mají problém zejména státy s tradicí římského práva (kontinentálně evropská právní kultura), kde je tvorba pravidel výhradou státu. Kvantitativní analýza schvalovacího procesu IFRS provedená u tří vybraných projektů agendy IASB představuje jádro aplikační části práce. Analýza sleduje na podkladu časové osy jednotlivé kroky schvalovacího procesu IFRS, zejména potom z pohledu jednotlivých připomínkových řízení kvantitativně vyjádřených prostřednictvím obdržených připomínek, nejen co do jejich počtu, ale i složení dle zeměpisné oblasti a dle typu respondenta. Tato analýza prokázala složitost a časovou náročnost celého procesu vedoucího ke globálnímu názorovému konsenzu a také důležitost dodržení jeho komplexity, která vede k všeobecné shodě na přijatých řešeních a k jejich globální akceptaci všemi zainteresovanými stranami. Vyústěním analýzy schvalovacího procesu IASB je jeho srovnání s legislativním procesem tvorby účetních pravidel v České republice. Srovnání obou procesů umožňuje identifikovat slabá místa schvalovacího procesu v České republice a přináší konkrétní doporučení pro jeho vylepšení a zefektivnění. Z pohledu způsobu regulace účetnictví má delegování tvorby účetních pravidel směrem od státu do rukou účetní profese svůj význam zejména pro posílení kvality, srozumitelnosti a uznatelnosti účetních pravidel, což lze účelně zajistit prostřednictvím schvalovacího procesu, který se svou povahou od toho legislativního liší. Inspirací je zde schvalovací proces IFRS.
Keywords: schvalovací proces; Evropská unie; schválení; uplatnění; Ministerstvo financí; regulace účetnictví; globální; srovnání; legislativní proces; akceptace IFRS; IFRS
Thesis title: Process of IFRS development, endorsement and enforcement
Author: Valášková, Mariana
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Mejzlík, Ladislav
Opponents: Žárová, Marcela; Tumpach, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
The doctoral thesis examines process of IFRS development, endorsement and enforcement from the perspective of accounting regulation on global scale, identifies nature of IFRS due process in all its phases and compares IFRS due process with accounting regulation in Czech Republic, especially with legislative process of creating Czech accounting legislation. The due process of any accounting rules, whether standards or legislation, determines quality of these rules and consequently also potential level quality of financial statements prepared in accordance with such rules. Process of IFRS development and endorsement is to guarantee quality of standards that are the output of such a process. For global accounting harmonization, which requires transparent, reliable and comparable information in financial reporting across countries of the world, the IFRS due process is essential. The whole process of IFRS development, endorsement and enforcement, which develops IFRS as global accounting standards, also is connected with several obstacles associated to political and social aspects as well as to cultural differentiation. In the thesis the legal systems, as determinants of the nature of accounting regulation, are used for analysis and identification of possible natures of accounting regulation from global perspective. For global accounting regulation it is necessary its acceptance by major interested parties, specification of the range of entities for which it is meaningful and desirable, establishment of an independent, reliable and respected international professional organization in the role of standard-setter and development of a sophisticated, transparent and comprehensive standard setting process. Besides the thorough analysis of particular phases of IFRS due process, the thesis also maps current acceptance of IFRS in the world and describes endorsement process in Europe Union applied for the adoption of IFRS within its area, what provides an integrated view of current evolution in global accounting harmonization. Global accounting regulation, which requires the adoption and application of IFRS in their original range, still faces many obstacles. Less than half countries of G20 (ie 9 countries) requires the use of IFRS in their original form for listed companies. Problem with such acceptance of IFRS especially have the countries with tradition based on Roman law (continental European legal culture), where the creation of rules is exclusive subject to state. Quantitative analysis of IFRS due process performed on three selected projects of IASB agenda is a core of application part of the thesis. On the basis on the timeline the analysis follows particular steps of IFRS due process, especially from the perspective of particular comment periods quantified through the comments received, not only in number but also the composition of comments by geographical region and respondent type. The analysis showed the due process as complicated and time-consuming process leading to global consensus of opinions and also showed the importance of compliance of its complexity, which leads to general agreement on adopted solutions and to global acceptance of these solutions by all of the interested parties. The analysis of IASB due process leads into its comparison with legislative process of creating accounting legislation in Czech Republic. The comparison of both of the processes enables to identify the weaknesses of Czech due process and provides specific recommendations for its improvement and increase efficiency. From the perspective of nature of accounting regulation the delegation of creating accounting rules from the state to the accounting profession is important especially to strengthen the quality, understanding and acceptance of accounting rules, which can be effectively ensured through the due process different from that legislative. The IFRS due process is an inspiration in this case.
Keywords: Ministry of Finance; enforcement; IFRS; global; comparison; legislative process; endorsement; IFRS acceptance; Europe Union; accounting regulation; due process

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 3. 2010
Date of submission: 1. 3. 2014
Date of defense: 3. 4. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47113/podrobnosti

Files for download

    Last update: