Normalization of relations between Japan and the PRC and its implications for current Japan-Taiwan relations

Thesis title: Normalizácia vzťahov Japonska s ČĽR a jej odraz v súčasnej podobe Japonsko - Tchaj-wanských vzťahov
Author: Tomečková, Lenka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Volenec, Otakar
Opponents: Knotková, Vladimíra
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práca sa zaoberá vplyvom normalizácie vzťahov Japonska s ČĽR, faktormi a udalosťami, ktoré s ňou súviseli na podobu japonsko-tchajwanských vzťahov. Oblasť skúmania je zúžená na bezpečnostnú a ekonomickú dimenziu. V snahe podchytiť charakter zmeny v japonsko-tchajwanských vzťahoch práca analyzuje tieto dimenzie v troch časových úsekoch: v období pred normalizáciou, tesne po normalizácii a v súčasnosti t. j. na prelome tisícročí. Dôraz je kladený na proces normalizácie vzťahov Japonska a ČĽR a na analýzu vybraných aspektov, ktoré Japonsko viedli k zmene jeho zahraničnej politiky v otázke Číny. Práca si zároveň kladie za cieľ pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú súčasné japonsko-tchajwanské vzťahy.
Keywords: bezpečnostné vzťahy; ekonomické vzťahy; Japonsko; Tchaj-wan; Taiwan; normalizácia vzťahov Japonska s ČĽR
Thesis title: Normalizace vztahů Japonska s ČLR a její odraz v současné podobě Japonsko - Tchaj-wanských vztahů
Author: Tomečková, Lenka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Volenec, Otakar
Opponents: Knotková, Vladimíra
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práce se zabývá vlivem normalizace vztahů Japonska s ČLR, faktory a událostmi, které s ní souviseli, na podobu japonsko-tchajwanských vztahů. Oblast zkoumání je zúžená na bezpečnostní a ekonomickou dimenzi. Ve snaze podchytit charakter změny v japonsko-tchajwanských vztazích práce analyzuje tyto dimenze ve třech časových úsecích: v období před normalizací, těsně po normalizaci a v současnosti t. j. na přelomu tisíciletí. Důraz je kladen na proces normalizace vztahů Japonska a ČLR a na analýzu vybraných aspektů, které Japonsko vedly ke změně jeho zahraniční politiky v otázce Číny. Práce si rovněž klade za cíl pojmenovat faktory, které ovlivňují současné japonsko-tchajwanské vztahy.
Keywords: bezpečnostní vztahy; Taiwan; Tchaj-wan; Japonsko; normalizace vztahů Japonska s ČLR; ekonomické vztahy
Thesis title: Normalization of relations between Japan and the PRC and its implications for current Japan-Taiwan relations
Author: Tomečková, Lenka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Volenec, Otakar
Opponents: Knotková, Vladimíra
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Presented bachelor thesis is dealing with the normalization of relations between Japan and the PRC, related factors and events and their implications for current pattern of Japan-Taiwan relations. The research topic is narrowed down to security and economic dimension of Japan-Taiwan relations. In order to catch the change in Japan-Taiwan relations, the thesis analyses mentioned dimensions in three different time periods: before normalization, right after normalization and in the present i. e. at the turn of millennium. The thesis concentrates especially on the process of normalization of relations between Japan and the PRC and on the analysis of chosen aspects that were influencing the foreign policy of Japan, so it eventually changed its attitude towards the PRC. The other goal of the thesis is to name factors that are influencing current Japan-Taiwan relations
Keywords: normalization of relations between Japan and the PRC; economic relations; security relations; Japan; Taiwan

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 6. 2013
Date of submission: 7. 5. 2014
Date of defense: 10. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43519/podrobnosti

Files for download

    Last update: