Comparison of PHP frameworks Phalcon, Nette and Zend

Thesis title: Srovnání PHP frameworků Phalcon, Nette a Zend
Author: Rebenda, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Zumr, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Dostupnost jazyka PHP a jeho rozšíření napříč vývojáři webových aplikací zapříčiňuje existenci mnoha projektů na něm postavených. S růstem jeho popularity rostly (a pravděpodobně do budoucna růst budou) i požadavky na něj kladené. Mnoho z nich nemusí přímo souviset s jazykem jako takovým, nýbrž s potřebami danými vnějšími okolnostmi (rozvoj Internetu apod.). Jednou z reakcí na existencí stále se opakujících se problémů a jejich rostoucí komplexitu jsou speciální knihovny známé též jako frameworky. Tato bakalářská práce se věnuje porovnání tří vybraných frameworků (Zend Framework 2.3, Nette 2.1.2 a Phalcon 1.3.1). V první (kratší) části jsou zprvu deklarovány některé základní pojmy a omezení daná prostředím PHP. Dále jsou spolu s popisem jednotlivých kritérií, na základě kterých jsou frameworky dále porovnávány, uvedeny otázky, na něž jsou v hlavní části práce poskytnuty (více či méně explicitní) odpovědi. Druhá - teoreticko-praktická část - se již zabývá rozborem frameworků v souvislosti s definovanými problémovými oblastmi. Smyslem popisu aplikačního rozhraní frameworků spolu s ukázkami kódu je popsat čtenáři eventuální rozdíly v pojetí řešení některých vybraných problémů. Práce se rovněž okrajově dotýká způsobů, jakými lze hodnotit jejich relativní oblíbenost. Výstupem práce není kladné, či záporné hodnocení některého z frameworků. Práce by naopak měla být chápána jako jeden z možných zdrojů např. při rozhodování se, zda některému z frameworků věnovat vyšší pozornost, či nikoliv. Dílčím přínosem je i fakt, že jsou potvrzeny některé axiomatické předpoklady (např. co se týče jejich rychlosti a oblíbenosti).
Keywords: PHP; Phalcon; Zend; porovnání frameworků; Nette; webový vývoj
Thesis title: Comparison of PHP frameworks Phalcon, Nette and Zend
Author: Rebenda, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Zumr, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Wide usage of the PHP language across web developers and its good availability results in existence of many projects built on it. Unfortunately, due to the growth of PHP popularity more requirements are imposed on it. Not all of them tend to be related directly to the language itself but they can be affected by the external conditions (like e.g. Internet evolution, etc.). Special libraries (also known as frameworks) are response to existence of permanently repetitive tasks and growing complexity of problems being solved not only in the context of web development. There are three PHP framework representatives compared in this paper (Zend Framework 2.3, Nette 2.1.2 and Phalcon 1.3.1). In the first section, some fundamental terms are declared as well as some inherent limitations of the PHP language itself. Further, various comparison criterions are introduced together with additional research questions which are more or less answered in the main section. The second theoretical-practical section analyses the frameworks in the context of the defined problem domains. The main purpose of the application programming interface review together with included code snippets is to describe possible differences in approaches applied for some specific problems. Additionally, some options for measuring framework popularity mentioned in earlier section are used, too. In the end, frameworks are not evaluated either in positive or negative way. The final evaluation remains on the actual reader. The main focus is to provide basic insight into all three frameworks and possibly to (de)motivate to deeper exploration any of them. Also, as matter of secondary objectives some axiomatic assumptions are validated (like speed and popularity of the frameworks).
Keywords: frameworks comparison; Nette; Zend; web development; PHP; Phalcon

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 2. 2014
Date of submission: 14. 5. 2014
Date of defense: 1. 7. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46609/podrobnosti

Files for download

    Last update: