Security evaluation of the PHP application according to OWASP ASVS standard

Thesis title: Hodnocení bezpečnosti PHP aplikace podle standardu OWASP ASVS
Author: Sůva, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mészáros, Jan
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prověření úrovně zabezpečení zvolené webové aplikace. Vodítkem pro ověřování je standard OWASP ASVS 2013 Beta, konkrétně jeho první úroveň požadavků. K dosažení cíle jsou použity poloautomatizované white box penetrační testy a interview. Práce se omezuje na testování PHP aplikací a je rozdělena na dvě stěžejní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje především na uvedení do problematiky penetračního testování webových aplikací obecně. Klíčovou částí je popis standardu OWASP ASVS 2013 Beta. V praktické části je proveden průzkum automatizovaných testovacích nástrojů. Následně je optimální z nich vybrán a použit k zefektivnění testů webové aplikace. Nejvíce prostoru je věnováno průběhu samotných testů. Výstupem práce je přehledný report s výsledky testů a jejich interpretace.
Keywords: PHP; RIPS; ASVS; OWASP; zranitelnost; bezpečnost; penetrační testování
Thesis title: Security evaluation of the PHP application according to OWASP ASVS standard
Author: Sůva, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mészáros, Jan
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is to verify security level of web application. Verification is based on the standard called OWASP ASVS 2013 Beta especially on its first level of requirements. To achieve the goal thesis uses semi-automated white box penetration tests and interview. The thesis is limited to testing of PHP web applications and it is divided into two main sections, theoretical and practical. The theoretical part is mainly focused on introducing penetration testing of web applications in general. Cardinal part is description of OWASP ASVS 2013 Beta. A research of automated testing tools is done in the practical section. One of the tools is chosen afterwards to make the testing of web application more efficient. Practical part is mostly focused on the tests themselves. The end result is comprehensible report with outcomes and their interpretation.
Keywords: OWASP; RIPS; security; ASVS; PHP; penetration testing; vulnerability

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 3. 2013
Date of submission: 14. 5. 2014
Date of defense: 19. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42387/podrobnosti

Files for download

    Last update: