Analysis of the difference of the harmonised index of consumer prices and the national consumer price index in the Czech Republic

Thesis title: Analysis of the difference of the harmonised index of consumer prices and the national consumer price index in the Czech Republic
Author: Vrabec, Václav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vltavská, Kristýna
Opponents: Musil, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Price indices belong to the most important topics in the economic statistics. The consumer price index and the harmonised index of consumer prices are the parts of the complex of price indices. The consumer price index belongs to the most important indicators of the price development in the Czech Republic. Relative changes of the final consumer prices of goods and services paid by inhabitants can be estimated in a representative way with the help of this index. The consumer price index for households (in total) is used for measuring inflation in the Czech Republic. The harmonised index of consumer prices is developed as the result of the need of comparable measurement of the inflation trends Member States of the European Union. The aim of this work is to find and analyse the differences between the national consumer price index and the harmonised index of consumer prices. These differences will be searched not only in the methodologies but in the final values as well. There is also shown development of the differences throughout the time. It will outline the development of the both indices in the future including their differences. This work should provide the clear and integral source of information about indices in general; the consumer price index, the harmonised index of consumer prices and their differences.
Keywords: consumer price index; CZ-COICOP; Laspeyres index; harmonised index of consumer prices
Thesis title: Analýza rozdílu harmonizovaného a národního indexu spotřebitelských cen v ČR
Author: Vrabec, Václav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vltavská, Kristýna
Opponents: Musil, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Cenové indexy patří mezi nejdůležitější témata hospodářské statistiky. Do problematiky cenových indexů patří také index spotřebitelských cen a harmonizovaný index spotřebitelských cen. Index spotřebitelských cen je součástí nejdůležitějších indikátorů cenového vývoje v České republice. Reprezentativním způsobem odhaduje relativní změny konečných spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Index spotřebitelských cen za domácnosti celkem je využíván k měření inflace v České republice. Harmonizovaný index spotřebitelských cen vznikl na základě potřeby srovnatelného měření trendů inflace členských států Evropské unie. Cílem práce je nalézt a analyzovat rozdíly mezi národním a harmonizovaným indexem spotřebitelských cen. Rozdíly budou hledány jak v metodikách, tak i ve výsledných hodnotách. Cílem je také poukázat jak se rozdíly vyvíjely v čase, popřípadě nastínit jak se budou oba porovnávané indexy vyvíjet do budoucna a s nimi i jejich rozdíly. Práce se tak ve své finální podobě může stát přehledným a uceleným zdrojem informací o problematice indexů obecně, indexu spotřebitelských cen, harmonizovaném indexu spotřebitelských cen a jejich rozdílech.
Keywords: Laspeyresův index; CZ-COICOP; harmonizovaný index spotřebitelských cen; index spotřebitelských cen

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Economic Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2013
Date of submission: 23. 5. 2014
Date of defense: 24. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41789/podrobnosti

Files for download

    Last update: