GARCH models and R

Thesis title: GARCH modely a R
Author: Jánoš, Andrej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bašta, Milan
Opponents: Hejdová, Martina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
V predloženej práci sa venujeme pojmu volatility a základným modelom volatility ARCH a GARCH. Najskôr je popísaná volatilita, jej vlastnosti, obecná štruktúra modelov volatility a historická volatilita. Potom sú predstavené modely ARCH a GARCH, sú skúmané ich vlastnosti, odhady parametrov a možnosti využitia týchto modelov v modelovaní a predpovedaní volatility. Podstatnou časťou práce sú podrobne popísané aplikácie týchto modelov na konkrétne časové rady (na simulované a reálne dáta) v programe R. Analyzované sú dáta zachycujúce vývoj pražského burzovného indexu PX. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi vybavenému základnými poznatkami z pravdepodobnosti a štatistiky dostatok teoretických znalostí a praktických zručností k pochopeniu modelov a ich samostatnej aplikácii.
Keywords: GARCH; ARCH; volatilita
Thesis title: GARCH modely a R
Author: Jánoš, Andrej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bašta, Milan
Opponents: Hejdová, Martina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
V předložené práci se věnujeme pojmu volatility a základním modelům volatility ARCH a GARCH. Nejprve je popsána volatilita, její vlastnosti, obecná struktura modelů volatility a historická volatilita. Poté jsou představeny modely ARCH a GARCH, jsou zkoumány jejich vlastnosti, odhady parametrů a možnosti využití těchto modelů v modelování a předpovídání volatility. Podstatnou částí práce jsou podrobně popsané aplikace těchto modelů na konkrétní časové řady (na simulovaná a reálná data) v programu R. Analyzovaná jsou data zachycující vývoj pražského burzovního indexu PX. Cílem je poskytnout čtenáři vybavenému základními poznatky z pravděpodobnosti a statistiky dostatek teoretických znalostí a praktických dovedností k pochopení modelů a jejich samostatné aplikaci.
Keywords: GARCH; volatilita; ARCH
Thesis title: GARCH models and R
Author: Jánoš, Andrej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bašta, Milan
Opponents: Hejdová, Martina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The work is devoted to the concept of volatility and the basic models of volatility ARCH and GARCH. Firstly, volatility, properties of volatility, general structure of the models and historical volatility is described. Then the ARCH and GARCH volatility models are introduced and their properties, estimation methods and the possibility of implementation of these models in modeling and forecasting volatility are discussed. A substantial part of this work is a detailed application of the described models to some particular time series (both simulated and real) using the R program. We analyze the real data capturing the evolution of Prague stock index PX. The key aspect of the work is to provide enough theoretical knowledge and practical skills for a reader to fully understand the mentioned models and to be able to apply them in practise.
Keywords: ARCH; GARCH; volatility

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 1. 2014
Date of submission: 30. 5. 2014
Date of defense: 24. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46688/podrobnosti

Files for download

    Last update: