The Construction and Use of the Time Input-Output Tables in context of the Semi-dynamic Input-Output Model

Thesis title: Konstrukce a využití časových input-output tabulek v kontextu dynamizovaného input-output modelu
Author: Zbranek, Jaroslav
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Fischer, Jakub
Opponents: Hronová, Stanislava; Rojíček, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem předložené disertační práce je vypracování metodiky konstrukce symetrických časových input-output tabulek v podmínkách České republiky. Navazujícím cílem je konstrukce input-output modelu, který je odvozen na základě sestavených symetrických časových input-output tabulek. Pro praktické aplikace je pak stěžejní provázání takto odvozeného input-output modelu s dynamizovaným input-output modelem. Dynamizovaný input-output model v pojetí předložené práce zohledňuje mnohé multiplikační efekty a představuje tak komplexnější nástroj z hlediska provádění input-output analýz. První kapitola je věnována vývoji problematiky input-output tabulek a analýz na území České republiky i ve světě. Druhá rovněž teoretická kapitola je zaměřena na zmapování různých směrů input-output analýz, které jsou ve světě aplikovány s využitím fyzických, časových či hybridních input-output tabulek. Třetí kapitola je ryze metodologická, neboť je zde zpracována a popsána metoda konstrukce symetrických časových input-output tabulek, stejně jako metodologický přístup k různým citlivostním analýzám. Čtvrtá kapitola je zaměřena na konstrukci dynamizovaného input-output modelu a formálnímu provázání s modelem odvozeným na základě časových input-output tabulek. Poslední, pátá kapitola je zaměřena analyticky, kdy jsou aplikovány metody popsané ve třetí kapitole na oficiálně publikované údaje za Českou republiku. Analytická kapitola je v této práci vnímána jako nástroj citlivostní analýzy pro ověření kvalitativní stránky sestavených časových input-output tabulek.
Keywords: Dynamizovaný Input-Output model; Pracnost výroby; Input-Output analýza; Odpracované hodiny; Časové Input-Output tabulky
Thesis title: The Construction and Use of the Time Input-Output Tables in context of the Semi-dynamic Input-Output Model
Author: Zbranek, Jaroslav
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Fischer, Jakub
Opponents: Hronová, Stanislava; Rojíček, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the dissertation thesis is to develop a methodology of the compilation of symmetric Time Input-Output tables under the conditions of the Czech Republic. The following aim is to create an input-output model which is based on the compiled symmetric Time Input-Output tables. For the practical applications of this model it is crucial to link the created Input-Output model with the Semi-Dynamic Input-Output model. Semi-Dynamic Input-Output model in the conception of the submitted dissertation thesis takes into account several multiplier effects and presents more comprehensive tool for the use of the Input-Output analyses in this way. The first chapter focuses on the development of the issues linked to the Input-Output tables and analyses on the territory of the Czech Republic and in the world as well. The second chapter which is also theoretical is focused on mapping of different kinds of Input-Output analyses which are done in the world using Physical, Time or Hybrid Input-Output tables. The third chapter is a purely methodological because here it is described the methodology of the compilation of symmetric Time Input-Output tables as well as methodological approach to the various sensitivity analyses. The fourth chapter focuses on the creation Semi-Dynamic Input-Output model and on the formal linking with the Input-Output model based on the Time Input-Output tables. The last fifth chapter is focused analytically. Methods described in the third chapter are applied on the official published data on the Czech economy. The analytical chapter is perceived in the submitted dissertation thesis as a tool for the sensitivity analysis in the sense of validation of the quality of the compiled Time Input-Output tables.
Keywords: Labour intensity; Semi-dynamic Input-Output model; Hours worked; Time Input-Output tables; Input-Output analysis

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Economic Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2011
Date of submission: 30. 5. 2014
Date of defense: 17. 9. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29693/podrobnosti

Files for download

    Last update: