Algorithmic trading

Thesis title: Algoritmické obchodování
Author: Uherek, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá oblastí algoritmického obchodování. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky pro tuto oblast. Konkrétně se práce zabývá definováním pojmu algoritmického obchodování, exekučními algoritmy, kvantitativními strategiemi, včetně problémů spojených s testováním strategií, a také pak přínosy a riziky algoritmického obchodování z hlediska trhů. Práce rovněž zpracovává úvod do problematiky genetických algoritmů. V aplikační části je vyvíjena obchodní strategie, která využívá genetického algoritmu k nalezení optimální kombinace dílčích strategií. Výsledky aplikační části ukázaly, že zahrnutí genetických algoritmů zvýšilo výkonnost strategie na konkrétním datovém vzorku. Dále pak ukázaly, že velikost transakčních nákladů má zásadní vliv na posuzování výkonnosti strategií, stejně jako rozdělení dat na testovací a validační vzorek.
Keywords: genetické algoritmy; kvantitativní strategie; algoritmické obchodování
Thesis title: Algorithmic trading
Author: Uherek, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on algorithmic trading. In the first part the theoretical background is summarized. This part is particularly focused on definition of algorithmic trading, execution mechanisms, quantitative strategies, including problems regarding backtesting, and also on benefits and threats of algorithmic trading in market's point of view. The thesis also offers an introduction to genetic algorithms. In the practical part the strategy using genetic algorithm to find optimal combination of particular strategies is developed. The results showed that using genetic algorithms was beneficial for given data series. They also showed that the size of transaction costs is crucial for strategy performance same as dividing data series into testing sample and validation sample.
Keywords: genetic algorithms; quantitative strategies; algorithmic trading

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 3. 2014
Date of submission: 31. 8. 2014
Date of defense: 5. 2. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47317/podrobnosti

Files for download

    Last update: