Categorization of Cloud Computing Services

Thesis title: Kategorizace služeb Cloud Computingu
Author: Morávek, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Feuerlicht, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na seznámení s problematikou cloud computingu a jeho služeb. Hlavním cílem je kategorizace poskytovaných služeb dle jednotlivých parametrů, které slouží jako rozhodné faktory při výběru cloud computingových služeb a následující specifikace definovaných kategorií a parametrů se zaměřením na distribuční model infrastruktura jako služba. Cíl je dosažen postupnou analýzou poskytovaných cloud computingových služeb a následnou syntézou nejpodstatnějších parametrů. Přínosem práce je vymezení relevantních kategorií společných pro distribuční modely služeb, na jejichž základě potenciální spotřebitel vybírá z poskytovaných služeb cloud computingu. Jednotlivé kategorie jsou rozčleněny na základě svého technologického či organizačního charakteru. Kategorie jsou dále specifikovány z hlediska distribučního modelu infrastruktura jako služba. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část, přičemž teorie se zabývá popisem základních pojmů, vlastnostmi, modelovým rozdělením, jednotlivými definicemi, architekturou a činnostmi stran spotřebitele i poskytovatele cloud computingových služeb. Praktickou část tvoří tři podkapitoly. V první jsou definovány nejpodstatnější kategorie s danými parametry distribučních modelů. V druhé podkapitole jsou specifikovány kategorie z hlediska infrastruktury jako služby. Poslední podkapitola obsahuje analýzu poskytovatelů globálně přístupných služeb se zaměřením dle modelu IaaS.
Keywords: infrastruktura jako služba; Cloud computing; poskytovatel; IaaS; kategorizace; software jako služba; platforma jako služba; spotřebitel
Thesis title: Categorization of Cloud Computing Services
Author: Morávek, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Feuerlicht, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on the introduction to issue of cloud computing and cloud computing services. The main objective is to categorization of services in accordance to several parameters, which tends as crucial factors of choosing cloud computing services. The conclusion is achieved by analyzing various cloud computing services and subsequent synthesis of the most important parameters. The results of this thesis are the definitions of relevant categories common for the distributed models of service. According to these a potential consumer may choose from provided cloud computing services. Individual categories are divided by their technological or organizational characteristics. The categories are further defined from the infrastructure-as-a-service model view. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. While the theoretical part describes basic terminology, characteristics and division of models, the practical part is defined by three sections. The first section contains the definitions of the most important categories with given parameters of distribution models. In the second section, categories from the infrastructure-as-a-service view are defined. In the last section, an analysis of globally accessible services focused on the infrastructure-as-a-service is provided.
Keywords: software as a service; infrastructure as a service; cloud consumer; cloud provider; IaaS; categorization; platform as a service; Cloud computing

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 2. 2014
Date of submission: 17. 12. 2014
Date of defense: 2. 2. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46714/podrobnosti

Files for download

    Last update: