Bayesian Estimation of DSGE Models

Thesis title: Bayesian Estimation of DSGE Models
Author: Bouda, Milan
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Pánková, Václava
Opponents: Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
Thesis is dedicated to Bayesian Estimation of DSGE Models. Firstly, the history of DSGE modeling is outlined as well as development of this macroeconometric field in the Czech Republic and in the rest of the world. Secondly, the comprehensive DSGE framework is described in detail. It means that everyone is able to specify or estimate arbitrary DSGE model according to this framework. Thesis contains two empirical studies. The first study describes derivation of the New Keynesian DSGE Model and its estimation using Bayesian techniques. This model is estimated with three different Taylor rules and the best performing Taylor rule is identified using the technique called Bayesian comparison. The second study deals with development of the Small Open Economy Model with housing sector. This model is based on previous study which specifies this model as a closed economy model. I extended this model by open economy features and government sector. Czech Republic is generally considered as a small open economy and these extensions make this model more applicable to this economy. Model contains two types of households. The first type of consumers is able to access the capital markets and they can smooth consumption across time by buying or selling financial assets. These households follow the permanent income hypothesis (PIH). The other type of household uses rule of thumb (ROT) consumption, spending all their income to consumption. Other agents in this economy are specified in standard way. Outcomes of this study are mainly focused on behavior of house prices. More precisely, it means that all main outputs as Bayesian impulse response functions, Bayesian prediction and shock decomposition are focused mainly on this variable. At the end of this study one macro-prudential experiment is performed. This experiment comes up with answer on the following question: is the higher/lower Loan to Value (LTV) ratio better for the Czech Republic? This experiment is very conclusive and shows that level of LTV does not affect GDP. On the other hand, house prices are very sensitive to this LTV ratio. The recommendation for the Czech National Bank could be summarized as follows. In order to keep house prices less volatile implement rather lower LTV ratio than higher.
Keywords: Housing; Small Open Economy; Alternative Monetary Policy; New Keynesian; Bayesian Estimation; DSGE
Thesis title: Bayesovský odhad DSGE modelů
Author: Bouda, Milan
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Pánková, Václava
Opponents: Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
Disertační práce je věnována bayesovskému odhadu DSGE modelů. Nejprve je popsána historie DSGE modelů a jejich vývoj v České republice a ve světě. Celá jedna kapitola je věnována popisu ekonometrických metod a algoritmů používáných při specifikaci a odhadu DSGE modelů. Disertační práce obsahuje dvě empirické studie. První studie popisuje odvození nového keynesiánského DSGE modelu a jeho odhad pomocí bayesovských technik. Model je odhadnut pro tři různá Taylorova pravidla. Pomocí techniky bayesovského porovnávání je kvantifikováno Taylorovo pravidlo, které nejlépe popisuje data. Druhá studie je věnována vývoji DSGE modelu pro malou otevřenou ekonomiku s rozšířením o trh s nemovitostmi. Tato studie je inspirována článkem aplikujícím tento model na uzavřenou ekonomiku. Model je rozšířen o typické vlastnosti otevřené ekonomiky a vládní sektor. Česká republika je širokou ekonomickou veřejností vnímána jako malá otevřená ekonomika a tato rozšíření umožní lepší aplikaci DSGE modelu na českou ekonomiku. Model obsahuje dva typy domácností. První typ domácností má přístup na kapitálové trhy a může vyhlazovat svou potřebu v čase nákupem a prodejem finančních aktiv. Tyto domácností se řídí hypotézou permanentního příjmu. Druhý typ domácností se řídí pouze pravidlem spotřeby. Ostatní agenti jsou specifikováni standardním způsobem. Výstupy této studie jsou soustředěny především na chování reálných cen nemovitostí. Bayesovské funkce odezvy, předpovědi a dekompozice stochastických šoků jsou soustředěny na reálné ceny nemovitostí. Na konci této studie je proveden makroprudenční experiment. Cílem experimentu je odpovědět na otázku: je lepší vyšší či nižší LTV pro Českou republiku? Výsledky experimentu ukazují, že výše LTV neovlivňuje hrubý domácí produkt. Reálné ceny nemovitostí jsou naopak velmi citlivé na změny LTV. Doporučení pro Českou národní banku by mohlo být shrnuto následovně. V důsledku zachování stabilních cen nemovitostí je lepší implementovat nižší LTV.
Keywords: Trh s nemovitostmi; Malá otevřená ekonomika; Alternativní monetární pravidla; Noví keynesiánci; Bayesovský odhad; DSGE

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 5. 2012
Date of submission: 15. 9. 2014
Date of defense: 26. 11. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37621/podrobnosti

Files for download

    Last update: