Tools for team management support - selection of a suitable task management tool for BNM, s.r.o

Thesis title: Nástroje na podporu řízení pracovních týmů - výběr vhodného task management nástroje pro společnost BNM, s.r.o
Author: Rejchrt, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Oškrdal, Václav
Opponents: Pavlíček, Antonín
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce řeší výběr softwarového nástroje z oblasti task managementu, kde je výběr přizpůsoben požadavkům a potřebám společnosti BNM, s. r. o. Požadavky výše jmenované firmy vycházejí z vypozorovaných problémů. Práce se zabývá popisem návrhu jejich nápravy a důležitou součástí je také teoretický základ stojící mimo jiné na vysvětlení teorie týmu a týmové spolupráce. Pro stanovení technologického základu řešení problému jsou v práci představeny základní distribuční modely softwaru s užším zaměřením na SaaS. Výběr nejvhodnějšího nástroje je proveden pomocí bodového hodnocení a metodou váženého součtu WSA spadající do kategorie vícekriteriálního rozhodování. Výsledkem je zvolení nejvhodnějšího nástroje na podporu task managementu, přičemž ve výsledku byl členy týmu vybrán produkt Asana. Výzkumem bylo zároveň zjištěno, že ani jeden ze zkoumaných nástrojů nebyl vyloučen z důvodu nesplnění požadavků. Hlavním přínosem práce je porovnání softwarových nástrojů, s kterými je možno efektivně řídit úkoly na jednotlivých projektech a pro uvedenou společnost pomocí výsledků z empirického výzkumu stanovit nejvhodnější řešení.
Keywords: software jako služba; Týmová práce; vícekriteriální rozhodování
Thesis title: Tools for team management support - selection of a suitable task management tool for BNM, s.r.o
Author: Rejchrt, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Oškrdal, Václav
Opponents: Pavlíček, Antonín
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to select a suitable task management tool with regards to specific requirements of BNM, s.r.o. company. The list of requirements was compiled based on author's work experience at the particular company. Last but not least the thesis is focused on a solution of identified issues while the theoretical part explains the teamwork theory and team collaboration. Further chapters introduce SaaS oriented software distribution models. The final tool selection is done using a scoring method and WSA (Weighted Sum Product) method belonging to the multi-criteria decision methods category. The decision making proces is further described with a special attention to the selected tool - Asana. None of the considered tools was excluded due to a non-fulfilment of the selection criteria. The main contribution of the thesis is a comparison and evaluation of available task management tools and a selection of a best tool for the one particular company.
Keywords: multi-criteria decision making; software as a service; teamwork

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 4. 2013
Date of submission: 31. 5. 2015
Date of defense: 1. 10. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42909/podrobnosti

Files for download

    Last update: