-

Thesis title: Smlouvy v námořní přepravě, odpovědnost dopravce
Author: Zolalová, Lejla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Švarc, Zbyněk
Opponents: Kulhavá, Ivana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je především podat ucelený přehled současné právní úpravy dotýkající se oblasti námořní přepravy; jako nástroj k dosažení tohoto cíle byla zvolena kombinace právního rozboru pramenů práva s pojednáním o praktické stránce řešených oblastí. Snaha nahlížet danou problematiku z hlediska českého prostředí (a tedy soustředit se na právní úpravu platnou v naší zemi) byla doplněna v zájmu celkového přehledu také srovnáním s pravidly platnými v jiných zemích. První část práce je věnována otázkám smluv v námořní přepravě, a to jak v liniové, tak i v trampové; důraz byl kladen především na způsoby jejich uzavírání a samozřejmě na otázky spojené s příslušnými dokumenty, zejména s konosamentem. Druhá část pak pojednává o odpovědnostních vztazích vyplývajících z těchto smluv. Jádro této části tvoří postupný vývoj (a srovnání těchto vývojových kroků) úpravy odpovědnosti rejdaře; pozornost je věnována také otázkám s touto problematikou souvisejícím, ať už jde o specifické situace vyplývající z mimořádných událostí při přepravě na moři, nebo například o případ společné havárie, která s odpovědnostními vztahy nepochybně souvisí.
Keywords: konosament; smlouvy; odpovědnost; námořní přeprava

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 8. 2006
Date of submission: 21. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3454/podrobnosti

Files for download

    Last update: