ICT investment decisions

Thesis title: Investicni rozhodovani v oblasti ICT
Author: Náprstek, Miloslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chocholatý, Drahomír
Opponents: Balcar, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvořit návod, jak postupovat při tvorbě počátečních analýz v předinvestiční fázi informatické investice. V práci jsou za tímto účelem popsány typy studií používaných v této fázi životního cyklu investice. V práci je vytvořen nástroj, který umožňuje organizacím sestavit studii proveditelnosti tak, aby byla vhodná pro informatickou investici zasazenou do konkrétního prostředí. Předmětem doporučení je také sestava nástrojů, které jsou vhodné pro danou investici. Navržené postupy jsou ověřeny pomocí vypracování studie proveditelnosti konkrétního investičního záměru a jejího vyhodnocení. Zkoumaným investičním záměrem je implementace nástroje pro projektové řízení do příslušného útvaru bankovní instituce.
Keywords: implementace TASW; Informatická investice; nástroj projektového řízení ; studie proveditelnosti
Thesis title: ICT investment decisions
Author: Náprstek, Miloslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chocholatý, Drahomír
Opponents: Balcar, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this dissertation is to create instruction, how to proceed at creation of initial analyses in pre-investment phase of informatics investment. There are described for this reason various types of used studies during this phase of service life of this investment in the dissertation. There is created tool in the dissertation, which enables to make feasibility study for organizations, so that it was suitable for informatics investment for concrete environment. Designed procedure is verified by means of the study of practicability of the concrete investment project and its evaluation. Implementation the project proceeding tool designed for concrete bank institution is tested investment intention.
Keywords: project management tool; TASW implementation; Informatics investment; feasibility study

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2014
Date of submission: 15. 12. 2015
Date of defense: 1. 2. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49541/podrobnosti

Files for download

    Last update: