Free Riding as a Possible Source of Conflict in Group Work

Thesis title: Free riding ako možný zdroj konfliktov v skupinovej práci
Author: Iten, Naomi
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Syrovátka, Oldřich
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je problematika výskytu free ridingu (parazitovania na práci ostatných) v skupinovej práci, vývoj jeho pôsobenia a dopad na skupinu a jej členov. V práci rozoberám samotný jav a prostredie v ktorom sa odohráva. Jeho možné príčiny a prejavy s ohľadom na free ridera aj ostatných členov skupiny. Ďalej tiež skúmam tento jav v prostredí vybraných študentov Fakulty managementu Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Výsledkom je prevažne negatívny postoj k free ridingu a radikálne aj menej rezolútne predstavy riešenia. Na základe získaných dát, mienky študentov a teoretických poznatkov, poskytujem odporúčania, ktoré by mohli pomôcť free ridingu predchádzať alebo ho čiastočne odstrániť. Dáta k vypracovaniu odporúčania získavam prostredníctvom dotazníku a na prezentovanie získaných údajov, využí-vam popisnú štatistickú analýzu.
Keywords: skupinová práca; parazitovanie; free rider; free riding; spolupráca; tím
Thesis title: Free riding jako možný zdroj konfliktů ve skupinové práci
Author: Iten, Naomi
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Syrovátka, Oldřich
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je problematika výskytu free ridingu (parazitování na práci ostatních) ve skupinové práci, vývoj jeho působení a dopad na skupinu a její členy. V práci rozebírám samotný jev a prostředí, ve kterém se odehrává. Jeho možné příčiny a projevy s ohledem na free ridera i ostatní členy skupiny. Dále také zkoumám tento jev v prostředí vybraných studentů Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledkem je převážně negativní postoj k free ridingu a radikální i méně rezolutní představy řešení. Na základě získaných dat, mínění studentů a teoretických poznatků, poskytuji doporučení, které by mohly pomoci free ridingu předcházet nebo jej částečně odstranit. Data k vypracování doporučení, získávám prostřednictvím dotazníku a na prezentování získaných údajů, využívám popisnou statistickou analýzu.
Keywords: free rider; free riding; parazitování; spolupráce; skupinová práce; tým
Thesis title: Free Riding as a Possible Source of Conflict in Group Work
Author: Iten, Naomi
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Syrovátka, Oldřich
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Theme of this bachelor's thesis is problem of free riding (freeloading on work of others) in a group work, the evolution of its effect and impact on the group and its members. I analyze the phenomenon and background in which it is happening in and its possible causes and manifestations with regard to free rider and other members of the group. Also I examine this phenomenon in background of selected students of the Faculty of Management at the University of Economics in Prague. The result is a predominantly negative attitude to free riding and even less or more radical concept of solution. Based on acquired data, opinions of students and theoretical knowledge, I offer recommendations which could help to prevent free riding or partially removed it. Obtain the data to formulate the recomandations via questionnaire and to present them I use a descriptive statistical analysis.
Keywords: cooperation; freeloading; group work; free riding; free rider; team

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 3. 2014
Date of submission: 30. 4. 2015
Date of defense: 5. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46995/podrobnosti

Files for download

    Last update: