Determinants of youth unemployment

Thesis title: Determinanty nezaměstnanosti mladých
Author: Lakotová, Lenka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Slaný, Martin
Opponents: Brožová, Dagmar
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá determinanty nezaměstnanosti mladých. Využívá k tomu regresní analýzu panelových dat zemí EU. V práci jsou sestaveny modely se závislou proměnnou míra nezaměstnanosti, a model je odhadnut pro jednotlivé demografické skupiny. V modelech jsou zastoupeny institucionální proměnné, makro-ekonomické proměnné, demografické proměnné a proměnné zastupující vzdělávání. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že jednotlivé determinanty působí odlišně na míru nezaměstnanosti mladých a na míru nezaměstnanosti hlavní věkové skupiny. Zároveň je cílem odpovědět na dílčí hypotézu, zda jsou pro nezaměstnanost významnější institucionální či makro-ekonomické determinanty. Výsledkem analýzy práce je, že institucionální faktory nejsou pro nezaměstnanost významnými determinanty. Naopak makro-ekonomické proměnné jako jsou tempo růstu HDP a inflace mají na nezaměstnanost významný vliv, stejně jako proměnné zastupující vzdělávání. U těchto determinantů, jakož i u ochranných politik zaměstnanosti a daňové sazby, jsou odhadnuté koeficienty nezaměstnanosti mladých vyšší než u hlavní věkové skupiny. Nebyl však nalezen žádný determinant, který by byl robustně významnější pro mladé.
Keywords: instituce trhu práce; míra nezaměstnanosti; pracovní síla; hospodářský cyklus; nezaměstnanost mladých
Thesis title: Determinants of youth unemployment
Author: Lakotová, Lenka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Slaný, Martin
Opponents: Brožová, Dagmar
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the determinants of youth unemployment It uses the panel data regression analysis of EU countries. The work assembled models with the dependent variable the unemployment rate and the model is estimated for each demographic group. The models are represented by institutional variables, the macro-economic variables, demographic variables and variables representing education. The goal is to prove or disprove the hypothesis that individual determinants affect differently to the youth unemployment rate and unemployment rate of main age group. Partial task is to answer the question whether more significant determinants of unemployment rate are institutional or macro-economic determinants. The result of the analysis work is that institutional factors are not important determinants of unemployment rate. Conversely, macro-economic variables, GDP growth and inflation are significant determinants. Significant determinants are also variables representing education. The estimated coefficients of these significant determinants and variables employment labor protection and the tax rate are higher for young people than for the main age group. However, there was not found determinant that would be robustly more significant for youth than for main age group.
Keywords: unemployment rate; labor market institution; labor force; youth unemployment; business cycle

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 12. 2014
Date of submission: 4. 6. 2015
Date of defense: 17. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50496/podrobnosti

Files for download

    Last update: