Perspective of the Federal Republic of Germany on Reforming the United Nations

Thesis title: Perspective of the Federal Republic of Germany on Reforming the United Nations
Author: Pláteníková, Soňa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Eichler, Jan
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis aims to clarify the role of the Federal Republic of Germany in the process of reforming the United Nations. It is divided into two main parts, first of them describing the reform measures proposed in the report High-level Panel on Threats, Challenges and Change: More Secure World: Our Shared Responsibility, and the second analyzing Germany's policy towards them. In the analysis of Germany's perspective, the alignment of its policies with the High-level Panel as well as the support or opposition from other UN Member States is examined. The structure remains the same throughout the two parts, with each subchapter focusing on a specific UN body and the addition of the UN Charter.
Keywords: Security Council; High-level Panel; veto power; Federal Republic of Germany; United Nations
Thesis title: Pohľad Spolkovej republiky Nemecko na reformáciu Organizácie Spojených národov
Author: Pláteníková, Soňa
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Eichler, Jan
Thesis language: English
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je objasniť úlohu Nemeckej spolkovej republiky v procese reformácie Organizácie Spojených národov. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá z nich sa venuje reformným opatreniam navrhnutým v správe High-level Panel on Threats, Challenges and Change: More Secure World: Our shared responsibility, druhá analyzuje Nemeckú politiku vzhľadom na tieto opatrenia. Perspektíva Nemecka je podrobená analýze na základe tejto jeho politiky s navrhnutými opatreniami a podpory či opozície zo strany ostatných členských štátov OSN. Štruktúra oboch častí je totožná. Každá z podkapitol sa sústreďuje na konkrétny orgán OSN, posledná podkapitola na Chartu OSN.
Keywords: Bezpečnostná rada; právo veto; Organizácia Spojených národov; High-level Panel; Spolková republika Nemecko

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2015
Date of submission: 25. 4. 2016
Date of defense: 1. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54344/podrobnosti

Files for download

    Last update: