Market Entry Strategies with a Focus on Swedish Market

Thesis title: Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh
Author: Chalupská, Nikola
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Pšenička, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje metodám vstupu na zahraniční trhy, následně se zaměřuje na vstup vybrané firmy na švédský trh. První kapitola je věnována teoretickému základu metod vstupů na zahraniční trh. Druhá kapitola je soustředěna na švédský trh, jakožto na trh, na který vstoupila vybraná firma. Hlavní část této kapitoly je však věnována deskripci a analýze švédského podnikatelského prostředí, k tomu jsou využity dva reporty: report Doing Business a Global Competitivness Report. Třetí kapitola popisuje vstup vybrané firmy na švédský trh, čtvrtá kapitola pak hodnotí úspěšnost tohoto vstupu. Práce si klade za cíl analyzovat příčiny a metody vstupu firem na zahraniční trhy a expanzi jako takovou, zhodnotit švédský trh z pohledu české vstupující firmy a v závěru analyzovat míru úspěšnosti expanze vybrané společnosti na švédský trh.
Keywords: Metody vstupu na zahraniční trh; Švédské podnikatelské prostředí; Švédský trh
Thesis title: Market Entry Strategies with a Focus on Swedish Market
Author: Chalupská, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Pšenička, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is devoted to market entry strategies, afterwards it is focused on entry to swedish market of selected company.The first chapter theoretically describes market entry strategies. The second chapter is focused on swedish market, as a target market of chosen company. The main part of this chapter pursues description and analysis of swedish entrepreneurial environment. Therefore two reports are used: Doing Business Report and Global Competitivness Report. The third chapter describes market entry of selected company, the fourth part evaluetes its rate of success. The aim of this thesis is to analyze reasons and market entry strategies, evaluate swedish market from the perspective of the Czech company entering the swedish market and at the end to assess the rate of success of the market entry.
Keywords: Swedish entrepreneurial environment; Market entry strategies; Swedish market

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 6. 2014
Date of submission: 30. 11. 2015
Date of defense: 7. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48381/podrobnosti

Files for download

    Last update: