The Integrated Transport System in the South Bohemian Region

Thesis title: Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji
Author: Matoušková, Aneta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Beneš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji. Po vysvětlení pojmu integrovaný dopravní systém následuje specifikace dopravních systémů, členění dopravy a krátké seznámení s právním rámcem. Dále ve své diplomové práci popisuji dva vybrané fungující nejpropracovanější integrované dopravní systémy v České republice. Další část této práce se zabývá aktuální dopravní situací v Jihočeském kraji. Následuje srovnání cen jízdenek městské hromadné dopravy a analýza návaznosti spojů u vybraných měst Jihočeského kraje. Cílem této práce je zpracování návrhu integrovaného dopravního systému, zvolení modelu, tarifu a cen jízdenek. V poslední části práce věnuji pozornost zjištěným nedostatkům a navrhuji jejich možné řešení.
Keywords: Doprava; MHD; IDS; Jihočeský kraj
Thesis title: The Integrated Transport System in the South Bohemian Region
Author: Matoušková, Aneta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Beneš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
This This Master´s Thesis deals with the problems of the integrated transport system in the South Bohemian Region. After the explanation of the concept the integrated transport system follows the specification of the transport systems, the transport divisions and short introduction with the legislative framework. Further in my Master´s thesis I describe two chosen efficient and sophisticated integrated transport systems in the Czech Republic. Next part of this work deals with the current traffic situation in the South Bohemian Region. It follows the prices comparison for the tickets in the local transport and analysis the connection in chosen towns in the South Bohemian Region. The aim of this work is to make a suggestion of the integrated transport system, chose the model, tariffs and prices for the tickets. In the last part of this work I pay attention to the detected weaknesses and I suggest their possible solution.
Keywords: Transport; public transport; the integrated transport system; The South Bohemian Region

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 11. 2015
Date of submission: 18. 5. 2016
Date of defense: 15. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55224/podrobnosti

Files for download

    Last update: