Determinants of Industrialization in sub-Saharan Africa and Possibilities for their Development

Thesis title: Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Author: Sejkora, Jiří
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Jiránková, Martina
Opponents: Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Subsaharské ekonomiky potřebují strukturální změny, které přinesou nárůst produktivity, ekonomický růst a rozvoj. V tomto ohledu hraje klíčovou úlohu industrializace. Cílem této disertační práce je s využitím regresní analýzy identifikovat hlavní faktory (determinanty) procesu industrializace v regionu subsaharské Afriky. Výsledky ukazují, že se jedná o úroveň infrastruktury a velikost ekonomiky (měřenou počtem obyvatel). Práce se též zabývá možnostmi rozvoje těchto determinant. Případová studie rozvoje infrastruktury na Mauriciu zdůrazňuje např. význam privatizace, spolupráce s externími subjekty aj. Negativní dopady malé velikosti ekonomiky lze za určitých okolností řešit mj. preferenčními obchodními dohodami, jak ukazuje analýza tří nejmenších ekonomik v subsaharské Africe.
Keywords: zpracovatelský průmysl; subsaharská Afrika; industrializace
Thesis title: Determinants of Industrialization in sub-Saharan Africa and Possibilities for their Development
Author: Sejkora, Jiří
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Jiránková, Martina
Opponents: Šaroch, Stanislav; Fárek, Jiří; Adamcová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Sub-Saharan economies need structural changes that would enhance their productivity, increase economic growth and development. In this regard, industrialization plays a key role. Using regression analysis, the aim of this dissertation thesis is to identify main factors (determinants) of industrialization in sub-Saharan Africa. The results indicate that infrastructure and economy size (measured by population size) represent main determinants of industrialization in the region. The thesis also deals with possibilities for development of those determinants. Case study of infrastructure development in Mauritius emphasizes privatization, cooperation with external subjects etc. Negative consequences of small economy size can be overcome by preferential trade agreements (under certain circumstances), as shown by analysis of the three smallest economies in the region.
Keywords: manufacturing; sub-Saharan Africa; industrialization

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2012
Date of submission: 22. 8. 2016
Date of defense: 26. 10. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41044/podrobnosti

Files for download

    Last update: