Optimisation of the medical examination process in Foxconn

Thesis title: Optimalizace procesu lékařských prohlídek ve spolupráci se společností Foxconn
Author: Dopitová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je na základě pracovního působení ve společnosti Foxconn charakterizovat a porovnat procesy lékařských prohlídek ve vybraných divizích společnosti, získat komplexní přehled o slabinách, přednostech, příležitostech a hrozbách a navrhnout optimalizaci procesu. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z odborné literatury zabývající se vývojem personálního managementu, konkrétními personálními procesy, službami poskytovaným pracovníkům na pracovišti s důrazem na lékařské prohlídky a mezinárodní zaměstnávání. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část charakterizuje společnost Foxconn a vybrané divize. Druhá část obsahuje východiska lékařských prohlídek ve společnosti Foxconn, výzkum skládající se z monitoringu lékařských prohlídek a SWOT analýzy jednotlivých procesů, návrhu optimalizace procesu včetně instalace, nákladů, personálního zabezpečení a školení. Součástí je také popis metodiky výzkumu. K dosažení vytyčeného cíle bylo použito kvalitativních metod sběru dat. Zmonitorování situace a procesu lékařských prohlídek bylo provedeno pozorováním a prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s personalisty.
Keywords: lékařský posudek; optimalizace procesu; personální pracovník; lékařské prohlídky; péče o zaměstnance; personální procesy
Thesis title: Optimisation of the medical examination process in Foxconn
Author: Dopitová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this study is to describe and compare the process of medical examination in selected divisions of the Foxconn company on the basis of my personal working experience. The goal is to obtain comprehensive knowledge of strengths and weaknesses, opportunities and threats of the medical examination procedure and to present a suitable optimisation of the process. The theoretical part of the study elaborates on the expert knowledge focusing on personnel management development, particular personnel processes, benefits for employees with the emphasis on medical examinations and international employment. The practical part is divided into two parts. The first part describes the company Foxconn and its selected divisions. The second part contains the medical examination outcomes, a research consisting of the medical check-up monitoring and SWOT analysis of the individual processes, a proposal for process optimisation including software installation, costs, staffing and training courses. A description of research methodology is also included. In order to achieve the aim of this study qualitative methods of collecting data were used. Monitoring the whole process of medical examinations was carried out by methods of observation and half-structured dialogues with human resources officers.
Keywords: process optimisation; human resources processes; human resources officer; medical report; medical examination; care for employees

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2015
Date of submission: 9. 5. 2016
Date of defense: 14. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54397/podrobnosti

Files for download

    Last update: