Design of marketing strategy in the company Imperium Finance

Thesis title: Návrh marketingové strategie ve společnosti Imperium Finance
Author: Petrovič, Marko
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čermák, Radim
Opponents: Sova, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Internetový marketing je v současnosti jednou z nejdůležitějších složek marketingu. Avšak internetový marketing jako celek je mnohem důležitější než pouhý webdesign, pouhá optimalizace pro vyhledávače (SEO) nebo pouhá PPC reklama. Většina firem si donedávna vystačila s webovými stránkami a tím byla jejich prezentace na internetu hotová. Nicméně internet je jednou z nejrychleji se rozvíjející technologií současnosti a každým rokem roste počet jeho uživatelů. Neustále se objevují nové technologie, které umožňují lepší uživatelský komfort a které také přinášejí nové způsoby prezentace a propagace. Většina společností udělá chybu již na začátku a podcení přípravu, neznají své cíle, zákazníky nebo konkurenci. Internetový marketing je proces. Obsahem tohoto procesu je poznání, analýza, návrh, realizace a nakonec i ověření, zda bylo dosaženo cílů organizace. V teoretické části je definován internetový marketing a jeho výhody oproti offline marketingu. Stručně je zde shrnuta historii a hlavní milníky internetového marketingu, které formovaly jeho současnou podobu. Dále jsou popsány současné trendy internetového marketingu a detailněji rozebrány vybrané nástroje internetového marketingu a nástroje pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní. V praktické části se zabývám návrhem marketingové strategie ve společnosti Imperium Finance s.r.o. Hlavním cílem práce je zanalyzovat požadavky společnosti Imperium Finance s.r.o., z analýzy vyvodit konkrétní závěry a navrhnout marketingovou strategii, která podpoří vizi a strategii firmy v následujícím období. Veškeré kroky probíhaly přímo ve společnosti Imperium Finance na reálných datech od aktivních klientů a testovány v ostrém chodu společnosti. Výsledkem je pak návrh marketingové strategie, kterou se bude Imperium Finance řídit, a to v podobě marketingového plánu společnosti. Největším přínosem práce je tak reálné využití teoretických poznatků v praxi.
Keywords: emailing; marketingový plán; sociální sítě; SEO; internetový marketing; mikroweby
Thesis title: Design of marketing strategy in the company Imperium Finance
Author: Petrovič, Marko
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čermák, Radim
Opponents: Sova, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Internet marketing is currently one of the most important components of marketing. However, Internet marketing as a whole is much more important than mere webdesign, mere search engine optimization (SEO) or a simple PPC advertising. Most companies have recently made it throught with a website and that was all their presentation on the Internet. However, the internet is one of the fastest growing technology today and the number of its users is growing every year. Constantly there are new technologies that allow us to have a better user experience and also bring us new ways of presentation and promotion. Most of the companies make a mistake early on and underestimate the preparation, don't know their goals, customers or competitors. Internet marketing is the process and the contents of this process is the recognition, analysis, design, implementation, and ultimately verify that you achieve the goals of the organization. In the theoretical part it is defined internet marketing and its advantages over offline marketing. Briefly sum up the history and major milestones of Internet marketing that shaped its present form. Further, it's described current trends in Internet marketing and detail expands upon the selected Internet marketing tools and tools for evaluating the success of campaigns. The practical part deals with the proposal of marketing strategy in the company Imperium Finance. The main objective is to analyze the requirements of the company Imperium Finance, from analysis to draw specific conclusions and devise a marketing strategy that will support the vision and strategy of the company in the following period. All steps were carried out within the company Imperium Finance on real data from active clients and tested in action. The result is a proposal of a marketing strategy that will drive Imperium Finance, and a marketing plan for the company. The biggest benefit of this work is so real use theoretical knowledge in practice.
Keywords: internet marketing; micro sites; SEO; emailing; marketing plan; social networks

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 10. 2015
Date of submission: 1. 11. 2016
Date of defense: 1. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55031/podrobnosti

Files for download

    Last update: