Liferay Portal from developer´s perspective

Thesis title: Liferay Portal z pohledu vývojáře
Author: Herain, Vít
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá Liferay Portal řešením, což je technologie založená na Javě a na portleto-vých aplikacích. Z pohledu vývoje není příliš známá, a to i přesto, že je v komerční sféře poměrně často používána. Cílem práce je vytvořit a doporučit základní postupy při vývoji portletů s důrazem na tech-nologie jako je Spring MVC a AngularJS, definovat vývojářské paradigma pro vývoj port-letů, rozebrat specifika portálů a jejich přínosů, popsat Liferay Portal z různých hledisek, srovnat jej s konkurenčními řešeními, a nakonec vyvinout aplikaci sestávající z 2 portletů, která slouží pro řízení osobních financí, a tyto portlety zdokumentovat z pohledu použití a návrhu. Cílů bylo dosaženo získáváním informací ze zdrojů uvedených v seznamu literatury či z vývojářské komunity. Informace získané v oblasti vývoje byly empiricky ověřeny na vyví-jené aplikaci. V případě technologie AngularJS a jejího použití pro vývoj portletů je v práci navržen postup na řešení problémů s tím spojených. Práce je strukturována do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá portály jako takovými, situací na trhu s portály, Java Portlet Specification (JSR-168 a JSR-286) a nakonec definuje paradigma pro vývoj portletů. Praktická část dokumentuje základní postupy nutné pro vývoj portletů, popisuje možnost, jak použít AngularJS, a do-kumentuje vyvinutou aplikaci pro řízení osobních financí z pohledu architektury a použití. Přínosem práce je poskytnutí srozumitelného návodu, jak začít při vývoji portletů pro Li-feray Portal. Důležitým přínosem je návrh, jak použít technologii AngularJS pro část apli-kace běžící v prohlížeči uživatele, jelikož tento framework není možné použít obvyklým způsobem. Výstupem a zároveň přínosem je dále vytvořená aplikace, která může být reálně využívána uživateli pro řízení jejich příjmů a výdajů a je již k tomuto účelu využívána auto-rem.
Keywords: Liferay Portal; Java Portlet Specification; AngularJS; Spring MVC
Thesis title: Liferay Portal from developer´s perspective
Author: Herain, Vít
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of this thesis is Liferay Portal, which is a technology based on Java programming language and portlet applications. The technology is not well known among developers despite of the fact that the usage of this technology is quite common in the commercial sphere. The main aim of the thesis is to create a suite of procedures and hints in order to facilitate portlet development for beginners, who are planning to use technologies Spring framework and AngularJS. The secondary objectives include defining the paradigm related to portlet development, analysing portal specifics and its benefits, describing the Liferay Portal from different viewpoints, to compare Liferay to competitive solutions and finally creation, de-velopment and documenting of the application composed of 2 portlets. The main functio-nality of these portlets is Personal Financial Management. Aims were achieved by obtaining information from the community of developers and from sources listed in the bibliography. Information obtained in the area of development was empirically verified using the developed application. There is a proposed procedure in the thesis in case of using the AngularJS technology in the area of portlet development and common issues related to this usage. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with portals as such, mentions the market share, Java Portlet Specifications (JSR-168 and JSR-286) and defines the portlet development paradigm. The practical part of the thesis documents basic procedures necessary for portlet development with the option of using of AngularJS fra-mework and finally it documents the developed application from perspectives of the design and usage. The added value of this thesis is the intelligible guide how to start with development of portlets for Liferay Portal. The most important benefit is the guide created to simplify the usage of the AngularJS framework on the client side of the portlet (in the browser), becau-se usage in the common manner is not possible. The outcome and also the benefit is also the created application, which can be used in order to manage user´s expenses and incomes and which has already been used by the author for this purpose.
Keywords: Liferay Portal; Java Portlet Specification; Spring MVC; AngularJS

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 3. 2015
Date of submission: 30. 11. 2016
Date of defense: 26. 1. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52459/podrobnosti

Files for download

    Last update: