Internet as a communication channel - campaign design for a specific company

Thesis title: Internet jako komunikační kanál - návrh kampaně pro konkrétní společnost
Author: Stingl, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pešek, Ondřej
Opponents: Sochor, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této práce je návrh internetové kampaně, jejíž smyslem je podpora prodeje konkrétního výrobku a zvýšení povědomí o značce. Nejprve jsou popsány nástroje internetového marketingu a představeny možnosti a typy reklamy, kterých je možné při propagaci produktu využít. Nechybí také srovnání s tradičními médii nebo stručný úvod do marketingového výzkumu na internetu. Stěžejní část však tvoří bannerová a textová reklama, kterou se zabývám podrobněji především v praktické části. Účelem bylo vytvořit internetovou reklamní kampaň za použití přímé bannerové reklamy a porovnat výkonnost reklamních bannerů na základě umístění na webových stránkách. To může být přínosné především pro inzerenty při výběru reklamní plochy nebo webmastery k tvorbě efektivního rozložení stránek. Také je srovnávána textová kampaň s platbou za proklik vytvořená v Seznam Sklik, bannerová reklama s platbou za její zobrazení a propagace na Facebooku.
Keywords: bannerová reklama; efektivita; PPI; PPC; reklamní kampaň; Online marketing
Thesis title: Internet as a communication channel - campaign design for a specific company
Author: Stingl, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pešek, Ondřej
Opponents: Sochor, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The principal objective of this thesis is to suggest online campaign to a specific product and support its sales and increase brand awareness. It is also important to describe internet marketing tools and introduce possibilities and types of advertising, which we can use to promote the product. There is a comparison with traditional media or short introduction to marketing research on the internet. The main part consists of banner and text ads that I analyze in detail, especially in the practical part. The goal is to create an internet advertising campaign using direct banner advertising and compare the effectiveness of banner ads based on the location on the website. This can be especially useful for advertisers in choosing the most effective advertising space or for webmasters to create the layout of advertising space. Also is compared a text PPC campaign created in Seznam Sklik, display PPI advertising and promotion on Facebook.
Keywords: PPC; online marketing; PPI; campaign; advertising; banner advertising; effectiveness

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 6. 2014
Date of submission: 30. 4. 2015
Date of defense: 27. 5. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48328/podrobnosti

Files for download

    Last update: