The analysis of impacts of tourism in South Bohemian Region: a case study of the city Tabor

Thesis title: Analýza dopadů cestovního ruchu na Jihočeský kraj: případová studie města Tábor
Author: Kroupová, Radka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Květoň, Viktor
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cestovní ruch se v současné době řadí mezi jedno z nejdůležitějších odvětví, což potvrzuje i neustále se zvyšující podíl cestovního ruchu na HDP národních ekonomik. Je nedílnou součástí každého státu, přičemž významně ovlivňuje také regionální rozvoj - patří mezi hlavní faktory regionálního rozvoje. Cílem této diplomové práce je vymezení souvislostí cestovního ruchu ve městě Tábor, přičemž smyslem celé práce je zhodnocení vlivů cestovního ruchu na podnikatelské subjekty a občany. Vzhledem k tomu, že se město vyvíjí v kontextu s Jihočeským krajem, je dílčím cílem práce vymezení souvislostí cestovního ruchu také v rámci celého kraje. Celá práce je založena na kombinaci kvalitativní a komparativní analýzy. Teoretická část vymezuje pojem cestovního ruchu, jeho vlivy na společnost a ekonomiku a stručně shrnuje i cestovní ruch v České republice. Praktická část je rozdělena na část o Jihočeském kraji a následně případovou studii města Tábor. Praktická část se zabývá vývojem cestovního ruchu v kraji/městě a jeho financováním, přičemž data jsou získána zejména ze statistik Českého statistického úřadu. Součástí praktické části jsou dotazníková šetření a dále řízené rozhovory se zástupci města, jež napomáhají dosažení stanoveného cíle. Pomocí krátké SWOT analýzy jsou nastíněny silné a slabé stránky kraje i města, jejich příležitosti a hrozby do budoucna.
Keywords: vlivy cestovního ruchu; regionální rozvoj; cestovní ruch
Thesis title: The analysis of impacts of tourism in South Bohemian Region: a case study of the city Tabor
Author: Kroupová, Radka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Květoň, Viktor
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tourism is currently considered one of the most important sectors, which also confirms a growing share of tourism in GDP of national economies. It is an integral part of each state, which significantly affects the regional development - it is one of the main factors of regional development. The aim of this thesis is to define the context of tourism in Tabor, the purpose of this thesis is to evaluate the impacts of tourism on businesses and citizens. Given that the city develops in the context of the South Bohemian Region, the operational objective definition is the context of tourism also throughout the region. The work is based on a combination of qualitative and comparative analysis. The theoretical part defines the concept of tourism and its impacts on society and the economy, and briefly summarizes tourism in the Czech Republic. The practical part is divided into the South Bohemian Region, and a case study of Tabor. The practical part deals with the development of tourism in the county/city and its financing, the data are obtained mainly from the Czech statistical bureau. The part of a practical part are the questionnaires and structured interviews with representatives of the city that help achieve the goals. A short SWOT analysis outline the strengths and weaknesses of the region and the city, their opportunities and threats in the future.
Keywords: regional development; tourism; impacts of tourism

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 3. 2012
Date of submission: 15. 6. 2012
Date of defense: 11. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36698/podrobnosti

Files for download

    Last update: