Operating systems for mobile devices

Thesis title: Operačné systémy pre mobilné zariadenia
Author: Štalmach, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Řezníček, Václav
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom práce je čitateľa bližšie oboznámiť s operačnými systémami, priblížiť mu princíp fungovania počítača, ale taktiež detailnejšie popísať najrozšírenejšie mobilné platformy používané v dnešných smartfónoch. V úvodnej časti je uvedený teoretický základ práce, ktorý sa skladá z popisu základných pojmov problematiky operačných systémov a základných operácií a služieb spúšťaných a využívaných pri chode operačných systémov. V tejto časti je taktiež priblížené fungovanie jadier operačných systémov, ktoré možno rozdeliť na tri základné typy. Druhá polovica teoretickej časti sa zaoberá operačnými systémami v mobilných telefónoch a dáva si za cieľ popísať stručnú históriu, hlavné vlastnosti a odlišnosti jednotlivých systémov. Pri každej platforme je detailnejšie rozobratá jej vnútorná architektúra popisujúca funkcionalitu jednotlivých vrstiev. Praktická časť práce sa zaoberá pohľadom na trh mobilných zariadení a mobilných aplikácií. Pomocou informácií dostupných od analytických spoločností, ale taktiež pomocou výsledkov vlastného výskumu je cieľom formulovať odporúčania pre tržné segmenty, pre ktoré by mohli byť odporúčania prospešné (spoločnosti zaoberajúce sa vývojom mobilných aplikácií, spoločnosti predávajúce mobilné zariadenia, poskytovatelia mediálneho obsahu). Vlastný výskum je kvantitatívneho charakteru a je realizovaný pomocou internetového dopytovania vo dvoch fázach s ročným odstupom za účelom komparácie výsledkov.
Keywords: mobilné aplikácie; mobilný telefón; operačný systém; smartfón; jadro OS; dotazník
Thesis title: Operační systémy pro mobilní zařízení
Author: Štalmach, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Řezníček, Václav
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem práce je čtenáře blíže seznámit s operačními systémy, přiblížit mu princip fungování počítače, ale také detailně popsat nejrozšířenější mobilní platformy používané v dnešních smartphonech. V úvodní části je uvedený teoretický základ práce, který se skládá z popisu základních pojmů problematiky operačních systémů a základních operací a služeb spouštěných a využívaných při chodě operačních systémů. V této části je také přiblíženo fungování jader operačních systémů, které můžeme rozdělit na tři základní typy. Druhá polovina teoretické části se zabývá operačními systémy v mobilních telefonech a jejím cílem je stručné popsání historie, hlavních vlastností a odlišností jednotlivých systémů. Praktická část se zabývá pohledem na trh mobilních zařízení a mobilních aplikací. Pomocí informací dostupných od analytických společností, ale také pomocí výsledků vlastního průzkumu je cílem formulovat doporučení pro tržní segmenty, pro které by mohla být tato doporučení prospěšná (společnosti zabývající se vývojem mobilních aplikací, společnosti prodávající mobilní zařízení, poskytovatelé mediálního obsahu). Vlastní výzkum je kvantitativního charakteru a je realizovaný pomocí internetového dotazování ve dvou fázích s ročním odstupem za účelem komparace výsledků.
Keywords: operační systém; smartfon; mobilní telefon; mobilní aplikace; jádro OS; dotazník
Thesis title: Operating systems for mobile devices
Author: Štalmach, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Řezníček, Václav
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the operation systems as well as to bring more about the principle the personal computer is functioning on. The objective is also to describe in details the most prevalent mobile platforms used in today's smartphones. The introduction of section provides a theoretical basis for the work, which consists of a description of the basic concepts of operating systems and basic operations and services triggered and used for running operating systems. This section, which can be divided into three parts, also describes the functioning of kernel of the operating systems. The second half of the theoretical part deals with operating systems on mobile phones, and the aim is to briefly describe the history, main features and to distinguish the operating systems. The internal architecture of each platform is described in more details together with the functionality of its particular layers. The practical part deals with overall overview of the market of mobile devices and mobile applications. Based on the information available from analytical corporations and also based on the results of own research, the aim of this research is to formulate recommendations for market segments which these recommendations could be beneficial for (mobile app development company, companies selling mobile devices, providers of media content. The research itself is quantitative in nature and is implemented by using the Internet questioning in two stages with an annual interval order to compare of results.
Keywords: questionnaire; smartphone; operating system ; mobile phone; mobile applications; kernel

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 11. 2011
Date of submission: 1. 5. 2013
Date of defense: 26. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34653/podrobnosti

Files for download

    Last update: