Regional culture and its manifestations on the example of the current amateur theatre situation in the Kladno region

Thesis title: Regionální kultura a její projevy na příkladu současné ochotnické scény na Kladensku
Author: Šimková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Malcová, Zuzana
Opponents: Lazńovská, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje současné amatérské divadelní scéně v kladenském regionu. Její teoretická část obecně popisuje vývoj amatérského divadelnictví v českých zemích a poukazuje na to, jak významný fenomén je amatérské divadlo v české historii i v současnosti. Dále pojednává o možnostech financování amatérských divadelních souborů, a to jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů, a o možnostech prezentace amatérských divadelníků na veřejných přehlídkách a festivalech. Praktická část práce je konkrétně zaměřena na kladenský region, ve kterém mapuje všechny v současné době aktivní amatérské divadelní soubory. Doplněna je o případové studie dvou souborů a o dotazníkové šetření, jehož cílem je porovnat názory osob, které se amatérskému divadlu aktivně věnovali, či věnují, s názory laické veřejnosti. Dotazníkové šetření je v souladu se zadáním práce regionálně zaměřeno na místní občany.
Keywords: Regionální kultura; Amatérské divadlo; Neziskový sektor; Postupové přehlídky; Financování
Thesis title: Regional culture and its manifestations on the example of the current amateur theatre situation in the Kladno region
Author: Šimková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Malcová, Zuzana
Opponents: Lazńovská, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis studies the current amateur theatre situation in the Kladno region. Its theoretical part describes in general the evolution of amateur theatre in the Czech Republic and points out the significance of amateur theatre in Czech history and today. It also studies the possibilities of financing amateur theatrical groups by public and private means and the possibilities that amateur theatre actors have to participate in parades and festivals. The practical part is specifically focused on the Kladno region and among others maps all currently active amateur theatre groups in the Kladno region. It includes the analysis of two amateur theatre groups and a questionnaire analysis which aims to compare opinions of people who have actively taken part in amateur theatre or take part in it and of the general public. The questionnaire analysis is in line with the thesis's assignment focused on local residents.
Keywords: Regional culture; Non-profit sector; Financing; Amateur theatre competition with possibility of advancing; Amateur theatre

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 12. 2012
Date of submission: 6. 5. 2013
Date of defense: 13. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40624/podrobnosti

Files for download

    Last update: