Analysis of Volkswagen´s marketing strategy in Slovakia

Thesis title: Analýza marketingovej stratégie spoločnosti Volkswagen na Slovensku
Author: Macáková, Naďa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamykalová, Miroslava
Opponents: Chovanec, Marek
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou marketingovej stratégie spoločnosti Volkswagen na Slovensku, ktorej značka predstavuje kvalitné nemecké autá. Cieľom práce bolo zistenie súčasnej a budúcej stratégie, aby som následne navrhla zlepšenia pre značku Volkswagen, primárne na slovenskom trhu. V teoretickej časti je vysvetlený pojem marketing ako vedný obor so všetkými jeho základnými etapami zahŕňajúc segmentáciu, targeting, positioning a marketingový mix.Tým predchádza analýza makro a mikro prostredia zakončená SWOT analýzou. Praktická časť sa týka aplikácie spoločnosti Volkswagen na teóriu. Tieto dve časti sú prepojené a za vysvetleným teoretickým pojmom nasleduje konkrétny prípad spoločnosti. Časť tvorí rozbor dotazníkového šetrenia, ktorý bol vytvorený na zistenie povedomia a vnímania značky Volkswagen na slovenskom trhu. Na základe detailnej celkovej analýzy a rozboru dotazníka je v práci venovaná kapitola o návrhoch na vylepšenie marketingovej stratégie, komunikácie a doplnenie rady modelov.
Keywords: návrhy na zlepšenie; marketingový mix; strategický marketing; analýza prostredia; stratégia spoločnosti
Thesis title: Analýza marketingové strategie společnosti Volkswagen na Slovensku
Author: Macáková, Naďa
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamykalová, Miroslava
Opponents: Chovanec, Marek
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií společnosti Volkswagen na Slovensku, jejíž značka představuje kvalitní německé automobily. Cílem práce bylo zjištění současné a budoucí strategie, abych následně navrhla zlepšení pro značku Volkswagen, primárně na slovenském trhu. V teoretické části je vysvětlen pojem marketing jako vědní obor se všemi jeho základními etapami zahrnujíci segmentaci, targeting, positioning a marketingový mix.Tomu předchází analýza makro a mikro prostředí, zakončená SWOT analýzou. Praktická část se týká aplikace společnosti Volkswagen na teorii. Tyto dvě části jsou propojeny a za vysvětleným teoretickým pojmem následuje konkrétní případ společnosti. Část tvoří rozbor dotazníkového šetření, který byl vytvořen na zjištění povědomí a vnímání značky Volkswagen na slovenském trhu. Na základě detailní celkové analýzy a rozboru dotazníku je v práci věnována kapitola návrhům na vylepšení marketingové strategie, komunikace a doplnění řady modelů.
Keywords: marketingový mix; návrhy na zlepšení; analýza prostředí; strategie společnosti; strategický marketing
Thesis title: Analysis of Volkswagen´s marketing strategy in Slovakia
Author: Macáková, Naďa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamykalová, Miroslava
Opponents: Chovanec, Marek
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the marketing strategy of automotive company and brand, Volkswagen, in Slovakia. The brand represents quality German cars. The aim of my thesis was to analyse the current and future strategy in order to propose some improvements for the Volkswagen brand on the Slovak market. The theoretical part deals with the explanation of marketing, including segmentation, targeting, positioning and marketing mix. This is preceded by macro and micro environmental analysis which is completed by SWOT analysis. The practical part is dedicated to Volkswagen's application to theory. These two parts are linked,a company´s example follows a theoretical explanation. Part of analysis is formed by a survey that was created to identify Volkswagen's brand awareness and perception on the Slovak market. On the basis of overall and survey analysis, the last chapter deals with proposals for improving the marketing strategy,communication and also for completing a product scale.
Keywords: suggestions for improvement; environmental analysis; strategic marketing; marketing mix; company´s strategy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 5. 2016
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 23. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57801/podrobnosti

Files for download

    Last update: