Mass media as a factor of international politics at the stage of globalization - the case study of USA, France, Turkey

Thesis title: Masmédia ako faktor mezinárodnej politiky v etape globalizácIe - Prípadová štúdia USA, Francúzsko, Turecko
Author: Madarászová, Alexandra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Žáková, Gabriela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto diplomová práca skúma prepojenie súčasných médií s novodobým trendom súčasnosti - globalizáciou. Prvá kapitola sa teoreticky opiera o kľúčový pojem globalizované média a porovnáva, do akej miery sa vplyvom tohto procesu odlišujú súčasné masmédia od tradičných médií spred obdobia nástupu globalizácie. Druhá kapitola rozoberá pojem masmédia, skúma typológiu médií a ich základné funkcie, dôležitou súčasťou kapitoly je analýza vplyvu médií na rôzne zložky spoločnosti s dôrazom na mediálnu manipuláciu. V tretej kapitole práce porovnáva autorka mediálne prostredie v Spojených štátoch amerických, Francúzsku a Turecku a uvádza udalosti, ktoré mali vplyv na aktuálnu situáciu v krajinách z mediálneho hľadiska. Posledná časť práce sa venuje výskumu, resp. prípadovej štúdii, ktorá skúma novinové články a televízne vysielanie týkajúce sa troch zvolených teroristických útokov, konkrétne útok na Charlie Hebdo, samovražedný atentát na svadbe v Turecku a strelecký útok v Orlande. Komparáciou mediálnych zdelení autorka vyvodzuje hlavné hypotézy a výskumné otázky práce.
Keywords: masmédia; zahraniční politika; mediální manipuláce
Thesis title: Masmédia jako faktor mezinárodní politiky v etapě globalizace
Author: Madarászová, Alexandra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Žáková, Gabriela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá propojení současných médií s novodobým trendem současnosti - globalizací. První kapitola se teoreticky opírá o klíčový pojem globalizované média a porovnává, nakolik se vlivem tohoto procesu odlišují současné masmédia od tradičních médií před období nástupu globalizace. Druhá kapitola rozebírá pojem masmédia, zkoumá typologii médií a jejich základní funkce, důležitou součástí kapitoly je analýza vlivu médií na různé složky společnosti s důrazem na mediální manipulaci. Ve třetí kapitole práce porovnává autorka mediální prostředí ve Spojených státech amerických, Francii a Turecku a uvádí události, které měly vliv na aktuální situaci v zemích z mediálního hlediska. Poslední část práce se věnuje výzkumu, resp. případové studii, která zkoumá novinové články a televizní vysílání týkající se tří zvolených teroristických útoků, konkrétně útok na Charlie Hebdo, sebevražedný atentát na svatbě v Turecku a střelecký útok v Orlandu. Komparací mediálních sdělení autorka vyvozuje hlavní hypotézy a výzkumné otázky práce.
Keywords: mediální manipuláce; masmédia; zahraniční politika
Thesis title: Mass media as a factor of international politics at the stage of globalization - the case study of USA, France, Turkey
Author: Madarászová, Alexandra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Žáková, Gabriela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This diploma thesis explores the connection of the contemporary media with the modern trend of the present - globalisation. The first chapter builds on the key concept of term globalised media and compares the extent to which current mass media differ from traditional media before the start of the globalisation. The second chapter discusses the concept of mass media, examines the typology of the media and its basic functions, an important part of the chapter is the analysis of media impact on various components of our society. In the third chapter, the author compares the media environment in the United States of America, France and Turkey, and lists events that have affected the current situation of the media from a media perspective. The last part of thesis deals with a case study examining newspaper articles and television broadcasts on three selected terrorist attacks, namely the assault on Charlie Hebdo, the suicide bomber in Turkey and the shooting in Orlando. By comparing media plots, the author draws on the main hypotheses and research questions of the thesis.
Keywords: media manipulation; mass media; foreign policy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2016
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 31. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58596/podrobnosti

Files for download

    Last update: