Phishing and other risks of public Wi-Fi networks

Thesis title: Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí
Author: Mäsiar, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Sedláček, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti veřejných bezdrátových sítí, pro-vozovaných především v oblastech s vysokou koncentrací lidí (prostředky městské hromadné dopravy, knihovny, pobočky rychlého občerstvení apod.). Cílem práce je zhodnotit chování uživatelů při používání veřejných Wi-Fi sítí a jejich povědomí o možných hrozbách. V úvodu teoretické části práce se definují hlavní standardy pro technologii Wi-Fi, vymezují významné pojmy, popisují způsoby zabezpečení bezdrátových sítí a dále je tato část věnována popisu jednotlivých typů útoků, kde jsou individuální útoky stručně popsány. Dále se práce zabývá popisem možných způsobů obrany proti jednotlivým útokům a závěrem teoretické části je stručně vymezen pojem phishing. Praktická část je věnována vytvoření vhodného nástroje pro sběr statistických dat týkající se obezřetnosti uživatelů Wi-Fi sítí na veřejných místech a ná-slednému využití kombinace nástroje a phishingových metod pro provedení průzkumu. Data budou sbírána a vyhodnocována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími pravidly stanovenými Úřadem na ochranu osobních údajů.
Keywords: bezdrátové; phishing; bezpečnost; Wi-Fi; veřejné; sítě
Thesis title: Phishing and other risks of public Wi-Fi networks
Author: Mäsiar, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Sedláček, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with problematics of public wireless networks, with focus on tho-se operating in densely populated areas such as public transport, libraries or fast-food restau-rants. The goal of this thesis is to evaluate how users of public Wi-Fi networks behave, what their customs are and how high is their awareness about possible threats. In the intro of the theoretical part of this paper, main standards and norms are listed, essential terms are defined and various types of possible wireless attacks are presented as well as briefly described. Further, this thesis inspects possible ways of protection against these attacks and finally, term phishing is concisely defined. The empirical part is dedicated to creating of a suitable tool for gathering statistical data about awareness of users at public places. Further, this tool is used in combination with phishing methodics for the actual statistical research. The whole process will follow the rules and laws defined by The Office for Personal Data in Czech Republic.
Keywords: phishing; wireless; public; security; Wi-Fi; networks

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 12. 2016
Date of submission: 5. 5. 2017
Date of defense: 13. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59927/podrobnosti

Files for download

    Last update: