Analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd

Thesis title: Analýza vybraných složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o
Author: Hurárová, Eliška
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Pelc, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je analýza vybraný složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o. Cílem práce je popsat a poukázat na současný systém péče o zaměstnance a jejich vzdělávání ve vybrané firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o., následně analyzovat a zhodnotit, popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení systému péče o zaměstnance v této společnosti. V teoretické části práce jsou nejprve představeny základní pojmy, které jsou v práci dále užívány, následně je pojednáno obecně o péči o zaměstnance, dále je pozornost věnována jedné z oblastí péče o zaměstnance, kterou je vzdělávání zaměstnanců. Praktická část pak nejprve představuje profil vybrané společnosti Johnson Controls International, spol. s.r.o., dále se zaměřuje na analýzu vybraných složek péče o zaměstnance v této společnosti a následně se podobně věnuje jejímu vyhodnocení a formulaci návrhů a doporučení, které mohou společnosti napomoci k optimalizaci péče o zaměstnance.
Keywords: Vzdělávání zaměstnanců; Péče o zaměstnance; Benefity
Thesis title: Analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd
Author: Hurárová, Eliška
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Pelc, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd. The aim of the thesis is to describe and point out the current system of employee care and education in selected company Johnson Controls International, Ltd., then analyze and evaluate, or propose measures to improve the employee care system in this company. In the theoretical part of the thesis are first introduced basic concepts, which are used in the work, followed in general with the care of employees, attention is paid to one of the areas of employee care, which is the education of employees. The practical part first represents the profile of selected Johnson Controls International, Ltd, it also focuses on the analysis of selected employee care components in this company, and then similarly focuses on its evaluation and the formulation of suggestions and recommendations that can help companies to optimize employee care.
Keywords: Benefits; Employee training; Employee care

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2017
Date of submission: 2. 5. 2017
Date of defense: 21. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61992/podrobnosti

Files for download

    Last update: