The importance of economic and political cooperation between Franco’s Spain and nazi Germany for the spanish economy during the second world war

Thesis title: Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války
Author: Jiroušková, Kristýna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Fabianková, Klára
Opponents: Kovář, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část se zaměřuje na popis španělského autoritativního režimu a na socioekonomické příčiny a důsledky občanské války. Praktická část popisuje vzájemnou spolupráci zejména zahraniční obchod během obou období a následně je mezi sebou komparuje. Cílem práce je potvrzení hypotézy, že během druhé světové války se změnila struktura i objem zahraničního obchodu v porovnání s obdobím občanské války. Dále pak zodpovědět otázku jaký význam měla pro Španělsko spolupráce s Německem bezprostředně po ukončení druhé světové války. Z komparace obou období vyplývá značná změna struktury i objemu zahraničního obchodu mezi Španělskem a Německem. Odpověď na otázku významu spolupráce pro Španělsko bezprostředně po válce vychází z poválečného dění v Evropě. Zejména z faktu, že Španělsko bylo vyloučeno z Marshallova plánu a procházelo hlubokou ekonomickou krizí. Přínosem této práce je zpracování tématu, které není českými historiky ani ekonomy detailně rozpracováno. Téma by však mělo být předmětem dalšího hlubšího zkoumání i na základě jiných než doposud zpracovaných ukazatelů.
Keywords: autoritativní režim; druhá světová válka; zahraniční obchod; Španělsko; občanská válka; Franco; Německo
Thesis title: The importance of economic and political cooperation between Franco’s Spain and nazi Germany for the spanish economy during the second world war
Author: Jiroušková, Kristýna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Fabianková, Klára
Opponents: Kovář, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The content of this work is an analysis of Franco Spain's economic and political cooperation with Nazi Germany during the Second World War in comparison with the Spanish Civil War period. The theoretical part focuses on the description of the Spanish authoritarian regime and on the socio-economic causes and consequences of the civil war. The practical part describes the cooperation between foreign trade during both periods and then compares them. The aim of the thesis is to confirm the hypothesis that during the Second World War the structure and content of foreign trade changed in comparison with the period of civil war. Next, to answer the question of what significance for Spain had on cooperation with Germany immediately after the end of World War II. The comparison of both periods results in a significant change in the structure and content of foreign trade between Spain and Germany. The answer to the question of the meaning of cooperation for Spain immediately after the war is based on post-war developments in Europe. In particular, from the fact that Spain was excluded from the Marshall Plan and was undergoing a deep economic crisis. The contribution of this work is the elaboration of a topic that is not elaborated in detail by Czech historians or economists. However, the subject should be further explored on the basis of indicators other than those already done.
Keywords: World War II; Spain; authoritarian regime; Franco; foreign trade; civil war; Germany

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2017
Date of submission: 12. 5. 2017
Date of defense: 26. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61338/podrobnosti

Files for download

    Last update: