Returns from Cooperation in Criminal Activity: Estimating Crime Production Function and Returns to Scale

Thesis title: Returns from Cooperation in Criminal Activity: Estimating Crime Production Function and Returns to Scale
Author: Tkáčik, Marcel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Potužák, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
This study asks a simple question: how the damage produced in a criminal activity depends on the number of offenders cooperating? If offenders maximize damage as a proxy for utility of earnings acquired from given crime and they share the damage from criminal opportunity equally, we would expect that the total damage production function exhibits increasing or constant returns to scale. Using the rich-in-characteristics dataset of the Police of the Czech Republic covering the years 1995-2016, linear regression models of total damage, damage per person and probability of accusation are estimated while controlling for heterogeneity among criminal activities. The results reject both the possibility of non-decreasing returns to scale of crime production function and the possibility of compensation of decreasing damage per person by decreasing probability of accusation. Likely explanation is that the criminal opportunities for a single offender give the highest earnings because the earnings in pairs and groups are not shared equally; the profitability of these single-offender activities is then compensated by their skills requirements or generally their unavailability - otherwise everyone would prefer to work alone. These results are highly consistent with Levitt and Venkatesh (2000) who have also found that the criminals working alone are enjoying highest earnings comparing to those working in groups (gangs). This study also finds significant stylized facts and long-run trends of Czech criminals - their earnings are decreasing through years along with crime counts; they are also becoming older and lonelier - through their criminal career they tend to cooperate increasingly less.
Keywords: economics of crime; returns to scale; criminal cooperation; sample-selection bias; crime production function
Thesis title: Výnosy ze spolupráce při páchání zločinu: Odhad produkční funkce zločinu a výnosů z rozsahu
Author: Tkáčik, Marcel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Potužák, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Tato inovativní práce si klade jednoduchou otázku: jak výnosy ze zločinu závisí na počtu zločinců, kteří spolupracují na realizaci konkrétní příležitosti? Pokud zločinci maximalizují škoduTato práce si klade jednoduchou otázku: jak výnosy ze zločinu závisí na počtu zločinců, kteří spolupracují na konkrétní kriminální činnosti? Pokud zločinci maximalizují škodujako zástupnou proměnnou pro užitek z výnosů ze způsobené škody a zároveň si při spolupráci děli zisk rovnoměrně, očekávali bychom že produkční funkce zločinu bude vykazovat roustoucí nebo konstantní výnosy z rozsahu. Lineární regresní model celkové škody, škody na osobu a pravděpodobnosti obvinění je odhadnut na datech Policie České republiky, která pokrývají roky 1995-2016. Výsledky zamítají možnost existence neklesajících výnosů z rozsahu i možnost kompenzace klesajících výnosů sníženou pravděpodobností obvinění. Pravděpodobné vysvětlení je, že kriminální činnost provozována jedním zločincem je nejvýnosnější protože v párech a skupinách nejsou výnosy děleny rovnoměrně. Výnosnost těchto aktivit pro jednoho je pak kompenzována jejich náročností na zkušenosti či celkově jejich nedostupností - jinak by každý nejraději pracoval sám. Výsledky jsou vysoce konzistentní se studií Levitta a Venkateshe (2000), kteří zjistili, že single zločinci mají obecně nejvyšší výnosy oproti těm, kteří působí v gangu. Tato studie také přínáší významná fakta o českých zločincích - v průběhu let se celková výnosnost zločinů snižuje stejně jako jejich počet a zločinci se stávají samotářštějšími a staršími - jejich tendence spolupracovat ve zločinu s ostatními se v průběhu jejich kriminální kariéry snižuje.
Keywords: výnosy z rozsahu; ekonomie zločinu; zločinecká spolupráce; výběrová chyba; produkční funkce zločinu

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2017
Date of submission: 11. 5. 2018
Date of defense: 15. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62348/podrobnosti

Files for download

    Last update: