Interpolation approach to acceleration of calculations in life insurance

Thesis title: Interpolační přístup k urychlení výpočtů v životním pojištění
Author: Vlček, David
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Janeček, Martin
Opponents: Zimmermann, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá popisem, implementací a testováním rychlosti, použitelnosti a přesnosti výpočtu tzv. interpolační metody, která slouží k urychlení výpočtu projekce cash flow pro různé scénáře neznámého budoucího vývoje veličin ovlivňujících jeho výši. Interpolační metoda je zde použita pro různé úrokové scénáře generované z modelů Vašíčka a Ho-Lee pro různá nastavení parametrů těchto modelů. Testování interpolační metody je založeno na porovnání hodnot současné hodnoty budoucích cash flow vypočtených standardním způsobem a touto metodou. První část této práce se zabývá popisem projekce cash flow standardní a interpolační metodou. V druhé části jsou popsány Friedmanův a Wilcoxonův párový test, které jsou použité k testování existence vlivu změny vstupních parametrů na nepřesnost výpočtu interpolační metodou. V třetí, praktické, části je nejprve popsán použitý pojistný produkt a způsob testování zvolených hypotéz. Následně jsou v této části shrnuty výsledky testování vlivu různých parametrů na rychlost, použitelnost a přesnost projekce interpolační metodou. Nakonec je zde uveden výsledek interpolační metody s nejlepším nastavením testovaných parametrů a modelu, dle provedeného testování.
Keywords: projekce cash flow; úrokové scénáře; urychlení výpočtu; Friedmanův test; Wilcoxonův párový test; cash flow; interpolační metoda; životní pojištění; Vašíčkův model; model Ho-Lee
Thesis title: Interpolation approach to acceleration of calculations in life insurance
Author: Vlček, David
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Janeček, Martin
Opponents: Zimmermann, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with description, implementation and testing of speed, usability and accuracy of so called interpolation method which is used to accelerate cash flow projection calculation with various scenarios of unknown future development of parameters affecting its value. Interpolation method is used for various interest rates scenarios generated from Vasicek and Ho-Lee models with different values of their parameters. Testing of interpolation method is based on comparison of present value of future cash flow calculated by standard and interpolation method.First part of this diploma thesis deals with description of cash flow projection by standard and interpolation method. Friedman test and Wilcoxon signed rank test used for testing of existence of influence of entrance parameters on calculation inaccuracy of interpolation method are described in the second part. Third, practical part starts with applied insurance product description and the way of chosen hypothesis testing. Consequently results of testing of influence of various parameters on speed, usability and accuracy of projection made by interpolation method are summarised in this part. At last the result of interpolation method application with the best setup of tested parameters and interest rate model according to performed testing are given.
Keywords: cash flow; cash flow projection; interpolation method; calculation acceleleration; interest rates scenarios; life insurance; Friedman test; Wilcoxon signed rank test; Vasicek model; Ho-Lee model

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2018
Date of submission: 14. 5. 2018
Date of defense: 7. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64776/podrobnosti

Files for download

    Last update: