Retail market - shopping centers in the Czech Republic

Thesis title: Trh maloobchodných nehnuteľností - obchodní centra v České republice
Author: Kvasnová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Maříková, Pavla
Opponents: Hanzal, Martin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca prepojuje oblasť oceňovania nehnuteľností s investičnou oblasťou a jej cieľom je poskytnúť komplexný prehlaď a sumár informácií o trhu s maloobchodnými priestormi, konkrétne trhu obchodných centier v Českej republike, ako súčasť procesu odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Po takto dôkladnom zmapovaní trhu obchodných centier a vzájomných väzieb s ostatnými trhmi, môže byť táto diplomová práca nápomocná k navedeniu alebo posúdeniu investičného zámeru českého investora v oblasti obchodných centier alebo prinajmenšom umožniť čitateľovi získať objektívny pohlaď na vývoj na českom maloobchodnom trhu vrátane aktuálnych trendov. Diplomová práca si zároveň kladie za cieľ overiť, či platí hypotéza o nezávislosti yieldov obchodných centier v Českej republike na vybraných makroekonomických veličinách. K testovaniu závislosti yieldov vybranej vzorky obchodných centier v Českej republike na vybraných makroekonomických veličinách je využitá forma regresnej analýzy, ktorej výstupy sú uvedené v prílohe tejto práci.
Keywords: obchodné centrum; nehnuteľnosť ; závislosť; yield; tržná hodnota; trh; ocenenie nehnuteľností; metódy oceňovania
Thesis title: Trh maloobchodních nemovitostí – obchodní centra v České republice
Author: Kvasnová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Maříková, Pavla
Opponents: Hanzal, Martin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce propojuje oblast oceňovaní nemovitostí s investiční oblastí a jejím cílem je poskytnout komplexní přehled a sumář informací o trhu s maloobchodními prostory, konkrétně trhu obchodných center v České republice, jako součást procesu odhadu hodnoty nemovitosti. Po takto důkladném zmapovaní trhu obchodních center a vzájemných vazeb s ostatními trhy, může být tato diplomová práce nápomocná k navedení nebo posouzení investičního záměru českého investora v oblasti obchodných center anebo přinejmenším umožnit čitateli získat objektivní pohled na vývoj na českém maloobchodním trhu včetně aktuálních trendů. Diplomová práce si zároveň klade za cíl ověřit, zda platí hypotéza o nezávislosti yieldů obchodných center v České republice na vybraných makroekonomických ukazatelích. K testovaní závislosti yieldů vybraného vzorku obchodných center v České republice na vybraných makroekonomických veličinách je využita forma regresní analýzy, jejíž výstupy jsou uvedené v příloze této práce.
Keywords: yield; metody ocenění; závislost; nemovitost; obchodní centrum; ocenění nemovitostí; tržní hodnota; trh
Thesis title: Retail market - shopping centers in the Czech Republic
Author: Kvasnová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Maříková, Pavla
Opponents: Hanzal, Martin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis connects the area of real estate valuation with the investment area and aims to provide comprehensive overview and summary of information about retail market, particularly the market of shopping centers in the Czech Republic, as a part of the property valuation process. After a proper mapping of the shopping center market and its links to other markets, this diploma thesis can be useful for Czech investor to guide or assess the investment plan of the shopping centers, or at least allow the reader to obtain an objective view on the retail market in Czech Republic, its development and current trends. This diploma thesis also aims to verify the hypothesis on the independence of yields of shopping centers in the Czech Republic and selected macroeconomic indicators. The relation between yields of the selected sample of shopping centers in the Czech Republic and selected macroeconomic variables is tested in form of regression analysis, which outcomes are stated in an attachment.
Keywords: valuation methods; relation; real estate; shopping mall; yield; market value; market; real property valuation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 10. 2017
Date of submission: 13. 5. 2018
Date of defense: 8. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63633/podrobnosti

Files for download

    Last update: