Gross Domestic Product and Alternative Indicators of Wellbeing - Their Importance and Measurability

Thesis title: Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost
Author: Kroc, Patrik
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěpánek, Pavel
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem mojí diplomové práce je najít vhodný způsob měření blahobytu ve společnosti, který bude zohledňovat nejen objektivní determinanty kvality života, ale také poznatky z oblasti identifikace subjektivních faktorů životní spokojenosti obyvatel. Tohoto cíle je v práci dosaženo zejména na základě porovnání více než 15 existujících indexů a ukazatelů kvality života i osobní pohody, z něhož vyplynula konkrétní doporučení pro revizi návrhu nové metodiky měření kvality života vydané Úřadem vlády České republiky 31. března 2018, která by u nás měla začít být využívána od roku 2020 (Maussenová a kol. 2018). Dále jsou v práci identifikovány slabé a silné stránky rozvoje České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie a z teritoriálního pohledu jsou za nejvíce zaostalé regiony označeny kraje Moravskoslezský a Zlínský. Získané poznatky nepochybně mohou přispět k systematičtější stimulaci kvality života obyvatel ČR, jak na úrovni nástrojů fiskální politiky, tak na úrovni rozhodování vedení měst a obcí.
Keywords: kvalita života; osobní pohoda; štěstí; udržitelnost; životní spokojenost; blahobyt; hrubý domácí produkt
Thesis title: Gross Domestic Product and Alternative Indicators of Wellbeing - Their Importance and Measurability
Author: Kroc, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěpánek, Pavel
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to identify a way to appropriately measure the well-being of society which will consider both objective determinants of quality of life and subjective factors influencing life satisfaction of the population. This objective is attained mainly through the analysis of more than 15 existing indicators which resulted into specific recommendations for improvement of the new methodology for measuring the quality of life in the Czech Republic that was proposed on 31st March 2018 and is expected to be used from 2020 (Maussen a kol. 2018). I also highlight the strengths and weaknesses of quality of life in the Czech Republic in comparison with the rest of the European Union. This should improve the efficiency of decision making process of (local) government. The regions in the Czech Republic which requires the most attention in terms of improving the quality of life of its citizens are Moravian-Silesian Region and Zlín Region.
Keywords: quality of life; well-being; happiness; sustainability; life satisfaction; welfare; gross domestic product

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 2. 2018
Date of submission: 14. 8. 2018
Date of defense: 18. 9. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64683/podrobnosti

Files for download

    Last update: